Home » EJP SOIL » Nieuws en resultaten

Nieuws en resultaten

EJP soil webinar 2024: Soil sensing

Soil sensing is begin dit jaar in het zonnetje gezet met twee webinars. De webinars werden gehouden voor een breed scala aan onderzoekers. Enerzijds hadden ze tot doel het onderwerp te introduceren en de al bekende kennis binnen EJP te verspreiden, anderzijds om andere potentiële onderzoekers te inspireren om soil sensing in hun onderzoeken te gebruiken.

Lees verder...

Het EJP SOIL Visiting Scientists Programme

Een belangrijk doel van EJP SOIL is het opbouwen van een netwerk van bodemonderzoekers in Europa. Eén van de instrumenten hiervoor is het Visiting Scientist Programme. Vanuit dit programma worden reis- en verblijfkosten betaald om onderzoekers de mogelijkheid te geven voor enkele weken te werken aan een universiteit- of onderzoeksinstelling in een ander land.

Lees verder...

Bodemgezondheid in vernieuwd perspectief

De begrippen ‘gezonde bodem’ en ‘duurzaam landgebruik’ hebben recent een snelle ontwikkeling doorgemaakt en deze vernieuwde opvattingen liggen ten grondslag aan het pas gepubliceerde voorstel voor een Europese richtlijn voor bodemmonitoring.

Lees verder...

Het belang van koolstofvastlegging in Europese Landbouw

Door koolstof vast te leggen in landbouwgrond kunnen de gevolgen die broeikasgassen hebben op het klimaat beperkt worden. Hoe dat geregeld kan of moet worden tussen agrarische ondernemers enerzijds en andere partijen zoals overheden, bedrijven of particulieren anderzijds blijft een uitdaging.

Lees verder...

EU Soil Monitoring Directive – Een gezonde bodem tegen 2050

De EU Soil Monitoring Directive draagt bij aan het doel van de EU Soil Strategy; gezonde bodems in 2050. In een workshop over dit thema werd de benodigde richtlijn gepresenteerd. Vervolgens werd vanuit verschillende perspectieven besproken wat de EU Soil Monitoring Directive betekent voor Nederland.

Lees verder...

Bemestingsrichtlijnen in Europa verschillen sterk, harmonisatie is gewenst

WUR heeft onlangs geparticipeerd in een wetenschappelijk artikel van EJP SOIL. Hierin is een inventarisatie gedaan naar de bemestingsrichtlijnen in Europa.

Lees verder...
LNV-800x352
BO-260x260
TAF-260x260
WUR_RGB_standard