Home » EJP SOIL » Projecten en werkpakketten

Projecten en werkpakketten

Onderstaand overzicht geeft de projecten in EJP-SOIL weer waaraan WUR meewerkt. Bij elk project is kort het doel en de WUR-contactpersoon weertegeven. Klik op de links voor meer info per project op de EJP SOIL website.

Project Doel WUR-Contactpersoon
ISOMPEDocumenteren van innovatieve bodembeheersmaatregelen. AfgerondJanjo de Haan
SOILCOMPACKwantificeren van interacties tussen bodemverdichting en klimaat, en presenteren van informatie over hoe bodemverdichting kan worden beoordeeld, gedetecteerd, hersteld en geminimaliseerdGuido Bakema
CARBOSEQHet schatten van het haalbare potentieel voor koolstofvastlegging, rekening houdend met technische en sociaaleconomische beperkingen.Jan Peter Lesschen
INSUREBegrip van nutriëntenkringlopen in herbevochtigde ecosystemen (veengronden) en het vaststellen van indicatoren voor beheer van natte gronden.Rudi Hessel
TRACE-SOILSHet identificeren van de mechanismen van trade-offs en synergiën van koolstofvastlegging in de bodem, de uitstoot van broeikasgassen en nutriëntenverliezen in landbouwbodems in heel Europa, en het voorstellen van indicatoren en maatregelen om trade-offs te verzachten.Mart Ros
ENERGYLINKGewasdiversificatie koppelen aan microbiële koolstof gebruiks-efficiëntie en organische koolstofopslag in bodemsAnnelein Meisner
AGROECOSEQCOnderzoek naar de mechanismen van vraag (van planten) en aanbod (door het bodemmicrobioom) van voedingsstoffen om zo duurzame landbouwsystemen te ontwikkelen waarin nutriëntenverliezen en broeikasgasemissies geminimaliseerd worden en koolstofvastlegging vergroot wordt.Marjoleine Hanegraaf
EOM4SOILEOM4SOIL Ontwikkelen van managementstrategieën voor bewerking en toepassing van organische reststromen voor klimaatmitigatie en verbetering van bodemgezondheid.Janjo de Haan
CLIMASOMALiteratuurreview, meta-analyse en witte vlekken identificeren op gebied van managementstrategieën gericht op klimaatadaptatie en verbeteren van bodemkwaliteit. AfgerondJan Verhagen
STEROPESGebruik van satellietdata om het organisch stofgehalte van bouwland te voorspellen voor diverse bodem- en klimaatzones en teeltsystemen in Europa.Fenny van Egmond
PROBEFIELDOntwikkeling van een protocol om koolstofvoorraden en bodemvruchtbaarheid vast te stellen met sensoren op basis van bestaande spectrale libraries.Fenny van Egmond
SENSRESOntwikkeling en testen van een methode om bodemkaarten op grote schaal te verfijnen naar hogere resoluties met behulp van sensoren, drones en satellietbeelden.Fenny van Egmond
SIRENInventariseren van bestaande indicatorsystemen voor het beoordelen van bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten in Europa. AfgerondJack Faber
SERENABeoordelen, analyseren en karteren van (combinaties van) bodembedreigingen en ecosysteemdiensten in Europa. Ontwikkeling van locatiespecifieke streefwaarden voor deze bodembedreigingen en ecosysteemdiensten.Janjo de Haan
MINOTAURModelleren en karteren van bodembiodiversiteit en haar functioneren in Europa.Jack Faber
PRAC2LIV Inventarisatie van beslissingsondersteunende tools via living labs in Europa ter bevordering van duurzaam bodembeheer.Marjoleine Hanegraaf
ROAD4SCHEMESBeoordelen van de sterke en zwakke punten en percepties van strategieën en schema’s voor carbon farming.Jennie van der Kolk
SIMPLEScenariomodellering voor het beoordelen van effecten van beleidsveranderingen en sociaaleconomische veranderingen op ecosysteemdiensten van bodems.Jennie van der Kolk
BIOCASHOptimaliseren van resource management om kringlopen van nutriënten, energie en biomassa te sluiten in duurzame multifunctionele landbouwsystemen die economisch rendabel en sociaal geaccepteerd zijn.Walter Rossi

Onderstaand overzicht geeft de werkpakketten van EJP-SOIL weer met korte omschrijving van het doel en de WUR-contactpersoon. Klik hier voor meer info over de werkpakketten op de EJP SOIL website. De figuur geeft de samenhang tussen de werkpakketten weer.

Werkpakket Doel WUR-Contactpersoon
WP1 CoördinatieStrategisch, operationeel en organisatorisch management van het programma.Anna Besse
Co-coördinator EJP SOIL
WP2 Roadmap voor onderzoekOntwikkeling en actualisatie van een kennisagenda voor onderzoek op gebied van beheer van landbouwbodems met stakeholders in Europa.Saskia Keesstra
WP2 leider
WP3/4 Interne en externe callsIn deze werkpakketten worden de interne en externe projecten aangestuurd.
WP5 Onderwijs en capacity buildingTraining van jonge en meer ervaren wetenschappers en andere actoren rond landbouwbodems in Europa.Anna Besse
WP6 Soil data & Monitoring, mapping and modelling (ejpsoil.eu)Ontwikkeling van een kennisbasis en database voor het internationaal rapporteren over bodems voor Europees beleid.Fenny van Egmond
WP7 Synthese en kennisSynthese van de kennis uit EJP SOIL voor onderzoek en beleid. Ontwikkeling van een netwerk van Lange Termijn Experimenten en faciliteren van de toegang tot faciliteiten (laboratoria, experimenten).Chantal Hendriks
WP8 Wetenschap en beleidFaciliteren en versterken van de interface tussen onderzoek en beleid op gebied van beheer van landbouwbodems en klimaatmitigatie en -adaptatie.Jan Verhagen
WP9 Kennisverspreiding en communicatieDit werkpakket werkt aan de communicatie van resultaten o.a. via de website van EJP SOIL, de social media accounts op X en LinkedIn, de Annual Science Days, de National Hubs en op diverse andere wijzen zowel Europees als per land.Janjo de Haan
Nationale communicatie verantwoordelijke
WP10 EthiekMoniting en evaluatie van een ethische uitvoering van het gehele onderzoeksprogramma.Anna Besse
EJP_SOIL_10_work_packages_685
LNV-800x352
BO-260x260
TAF-260x260
WUR_RGB_standard