Home » EJP SOIL » Wat is EJP SOIL

Wat is EJP SOIL

EJP SOIL: European Joint Programme on Soil, towards climate-smart sustainable management of agricultural soils.

Het European Joint Programme on Soil (EJP SOIL) heeft tot doel kennis te ontwikkelen en te verspreiden die de kwaliteit en het beheer van landbouwbodems in Europa verbeteren. Hiermee draagt EJP SOIL bij aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen op gebied van klimaatverandering, duurzame landbouwproductie en het leveren van ecosysteemdiensten. EJP SOIL beoogt uiteindelijk dat grondgebruikers de kennis en vaardigheden hebben om goede beheerders te kunnen zijn van landbouwbodems.

EJP SOIL heeft mede tot doel de Europese samenwerking op het gebied van bodem te bevorderen. 26 vooraanstaande onderzoeksinstituten en universiteiten uit 21 EU-landen, Noorwegen, Turkije en Zwitserland voeren het programma uit. De activiteiten van EJP SOIL worden in interactie met belanghebbenden, de lidstaten en DG AGRI uitgevoerd. Het consortium heeft voor de uitvoering tussen 2020 en 2025 80 miljoen euro aan financiering beschikbaar om kennis te ontwikkelen en verspreiden. Daarnaast is nog eens 10 miljoen euro beschikbaar voor projecten met externe partners.

De basis in EJP SOIL is de Roadmap for EU Agricultural Soil Management. Dit is een kennisagenda en werkplan gebaseerd op vier verbonden componenten (zie figuur 1):

  1. Ontwikkeling van kennis in projecten met interne en externe partners georganiseerd via calls.
  2. Delen en overdragen van kennis aan enerzijds jonge wetenschappers en anderzijds het algemene publiek. Hiermee beogen we zowel het maatschappelijk begrip van als de waardering voor agrarisch bodembeheer met haar bijdrage aan de samenleving te vergroten.
  3. Harmonisatie van zowel kennis over als opslag, organisatie en rapportage van bodeminformatie.
  4. Toepassing van bodemkennis in de landbouw door het samen ontwikkelen van passende instrumenten en het aangeven van belemmeringen in de toepassing van kennis. Daarnaast geeft EJP SOIL onderbouwde aanbevelingen voor het EU-beleid waaronder het GLB en klimaatbeleid.

Met gerichte activiteiten draagt EJP SOIL bij aan zes concrete maatschappelijke, wetenschappelijke, beleidsmatige en operationele uitdagingen om tot duurzaam beheerde landbouwbodems te komen (zie figuur 1):

  1. Het bevorderen van het inzicht in de invloed van bodembeheer op klimaatverandering (mitigatie en adaptatie), duurzame landbouwproductie en milieu
  2. Begrijpen hoe koolstofvastlegging in de bodem kan bijdragen aan de beperking van de klimaatverandering op regionaal niveau inclusief monitoring en verantwoording van deze koolstofvastlegging
  3. Versterking van de wetenschappelijke capaciteiten en samenwerking in heel Europa, inclusief opleiding van jonge bodem wetenschappers
  4. Het ondersteunen van geharmoniseerde Europese bodeminformatie, ook voor internationale rapportage
  5. Het bevorderen van de invoering van bodembeheerpraktijken die bijdragen aan de mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering
  6. Ontwikkeling van regio- en contextspecifieke bemestingspraktijken (bodem-, water- en pedo-klimatologische omstandigheden)
csm_EJP_SOIL_Knowledge_framework_96569c8cdb

Figuur 1. Grafische weergave van de 4 verbodem componenten van EJP SOIL, de expected impacts en de zoektocht naar de verbinding van agrarische productie met een duurzame omgeving en bijdragen aan klimaatverandering.

Het programma bestaat uit 9 werkpakketten, 26 interne projecten en 18 extern gefinancierde projecten. In figuur 2 zijn de projecten ingedeeld per thema. Wanneer je klikt op een projectnaam wordt je doorgeleid naar de projectbeschrijving op de algemene EJP SOIL website.

Landscape_of_EJP_SOIL_research_projects_20231011[6]

Figuur 2. Landschap van projecten ingedeeld per thema. De grijze projecten zijn de externe projecten. De nummers E1-E6 verwijzen naar de “expected impacts” benoemd in het midden van figuur 1. Klik hier voor een PDF-versie van de figuur met links naar de diverse projecten.

LNV-800x352
BO-260x260
TAF-260x260
WUR_RGB_standard