Bemestingsrichtlijnen in Europa verschillen sterk, harmonisatie is gewenst

11 januari 2024 / Nieuws, EJP SOIL

WUR heeft onlangs geparticipeerd in een wetenschappelijk artikel van EJP SOIL. Hierin is een inventarisatie gedaan naar de bemestingsrichtlijnen in Europa. In de studie is ook gekeken naar mogelijkheden voor harmonisatie van deze richtlijnen. Dit is geen eenvoudige opgave. Door de verschillende methodes voor bodemanalyse en de verschillen in bodem en klimaat, zijn er grote verschillen in de bemestingsrichtlijnen tussen landen. Er zijn echter wel mogelijkheden voor harmonisatie tussen buurlanden met vergelijkbare omstandigheden. In Nederland werken we in de PPS BAAT aan de vernieuwing van bemestingsrichtlijnen. Hierbij kijken we tegelijkertijd of we onze methodes kunnen harmoniseren met de omliggende landen.

De Europese Commissie heeft zich voor 2030 een vermindering van het nutriëntenverlies met minstens 50% ten doel gesteld. Tegelijkertijd moet het kunstmestgebruik met minsten 20% verlaagd worden. De bodemvruchtbaarheid mag hierbij niet verslechteren. Het EJP SOIL programma heeft de huidige bemestingsrichtlijnen in heel Europa geïnventariseerd. Tegelijkertijd is er gekeken naar de mogelijkheden van harmonisatie van de richtlijnen. Dit alles met als doel om tot een verbeterde nutriëntenbenutting te komen.

In 23 Europese landen zijn de bemestingsrichtlijnen geïnventariseerd aan de hand van een vragenlijst. Er is informatie verzameld over de bodemanalysemethoden en de bodem-, gewas- en klimaatfactoren. De vragenlijst is ingevuld door deskundigen die betrokken zijn bij het opstellen van bemestingsadviezen in hun land. In Nederland zijn dit secretarissen van de Commissies Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) en Grasland en Voedergewassen (CBGV). Er blijken aanzienlijke verschillen te bestaan in de inhoud, het formaat en de presentatie van de bemestingsrichtlijnen in Europa.

De algemene consensus van de deskundigen is dat harmonisatie van bemestingsrichtlijnen wenselijk is. Het is echter nog onduidelijk in welk vorm dit bereikt kan worden. Er liggen mogelijkheden op het gebied van gezamenlijk leren over de achtergronden van de bemestingsrichtlijnen en de wijze waarop er voldaan kan worden aan de milieuwetgeving. Het zal een uitdaging worden om bodemanalyse- en bemestingsmethoden op EU-niveau te harmoniseren. Dit heeft te maken met de uiteenlopende bodemtypen en de invloeden van het agro-ecosysteem. Desalniettemin ziet men kansen in een intensievere toekomstige samenwerking tussen buurlanden met vergelijkbare bodem en klimaat.

In Nederland werken we in de PPS BAAT aan vernieuwing van bemestingsrichtlijnen. We kijken daarbij ook naar richtlijnen in onze omringende landen. In april organiseren we vanuit de PPS een internationale workshop met en voor buitenlandse collega’s. Tijdens deze workshop willen we de mogelijkheden van het verder optimaliseren van de richtlijnen verder onderzoeken.

Het wetenschappelijk artikel over de studie rond de inventarisatie van de bemestingsrichtlijnen is hier te lezen.