De uitdagingen in verbetering bodemkwaliteit Veenkoloniën

31 januari 2024 / Nieuws

Onlangs is het rapport The effect of soil measures on ecosystem services in the long-term experiment ‘Bodemkwaliteit Veenkoloniën’ gepubliceerd. In deze rapportresultaten worden de effecten van de maatregelen op gewasopbrengsten en de bodemkwaliteit beschreven. De teelt van Tagetes blijkt de meest effectieve maatregel om gewasopbrengsten te verbeteren. De overige maatregelen hadden beperkte invloed op de bodemkwaliteit en het economisch perspectief binnen het huidige Veenkoloniale bouwplan.

De proef Bodemkwaliteit Veenkoloniën (BKV) is opgezet met als doel praktisch toepasbare bodemmaatregelen te ontwikkelen die bijdragen aan duurzaam bodembeheer en het economisch perspectief in de Veenkoloniën verbetert. In samenwerking met de sector zijn de belangrijkste bodemgebonden problemen en mogelijke oplossingsrichtingen geïnventariseerd.

De meest interessante maatregelen zijn als onderzoeksobjecten opgenomen in de systeemproef. De maatregelen zijn onderzocht in een standaard Veenkoloniaal bouwplan met 1:2 zetmeelaardappels, suikerbieten en zomergerst met Japanse haver als groenbemester.

De keuze voor de teelt van Tagetes in plaats van zomergerst met Japanse haver, bleek het meest succesvol in het verhogen van de gewasopbrengsten. De populatie van P. penetrans werd hiermee gereduceerd. Het aanvoeren van compost had een positief effect op de opbrengst van suikerbiet. Met compost worden nutriënten en organische stof aangevoerd. Dit resulteerde in een hogere schimmel/bacterie-ratio in de bodem. De overige maatregelen zoals woelen in plaats van spitten en de Ca/Mg methode, leidde niet tot een toename in gewasopbrengsten.

Voor deze proef zijn zowel gangbare als experimentele maatregelen ingezet. Geen enkele maatregel was in staat om de integrale bodemkwaliteit binnen twee vruchtwisselingen aanzienlijk te verbeteren. Het blijkt dan ook niet eenvoudig om de integrale bodemkwaliteit en gewasopbrengsten binnen de huidige gewasrotatie te verbeteren.

Vervolg:

De PPS Beter Bodembeheer is afgerond en de proef ‘Bodemkwaliteit Veenkoloniën’ is daarmee ten einde gekomen. Eén van de vier percelen wordt gedeeltelijk in stand gehouden om de duurwerking van Tagetes te kwantificeren. Dit zal worden gefinancierd uit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw.