Nieuws

EJP soil webinar 2024: Soil sensing

Soil sensing is begin dit jaar in het zonnetje gezet met twee webinars. De webinars werden gehouden voor een breed scala aan onderzoekers. Enerzijds hadden ze tot doel het onderwerp te introduceren en de al bekende kennis binnen EJP te verspreiden, anderzijds om andere potentiële onderzoekers te inspireren om soil sensing in hun onderzoeken te gebruiken.

Lees verder...

Het EJP SOIL Visiting Scientists Programme

Een belangrijk doel van EJP SOIL is het opbouwen van een netwerk van bodemonderzoekers in Europa. Eén van de instrumenten hiervoor is het Visiting Scientist Programme. Vanuit dit programma worden reis- en verblijfkosten betaald om onderzoekers de mogelijkheid te geven voor enkele weken te werken aan een universiteit- of onderzoeksinstelling in een ander land.

Lees verder...

PPS BAAT werkt aan Balansmethode 2.0 voor nieuw en praktijkgericht stikstofbemestingsadvies

De komende jaren wordt er binnen de Publiek Private Samenwerking BAAT gewerkt aan een balansmethode voor vernieuwde stikstofbemestingsadviezen. Met deze balansmethode wordt de benodigde hoeveelheid werkzame stikstof (N) uit meststoffen berekend vanuit de stikstofopname door het gewas.

Lees verder...

De PPS ‘Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productiesystemen’ is in 2023 afgesloten en heeft mooie resultaten opgeleverd

Naast het maken van een eerste digitale keuzewijzer voor groenbemesters in Nederland, lag de nadruk op bodembiologie. Hoe beïnvloeden groenbemesters de microbiële populaties in de bodem?

Lees verder...

Bodemgezondheid in vernieuwd perspectief

De begrippen ‘gezonde bodem’ en ‘duurzaam landgebruik’ hebben recent een snelle ontwikkeling doorgemaakt en deze vernieuwde opvattingen liggen ten grondslag aan het pas gepubliceerde voorstel voor een Europese richtlijn voor bodemmonitoring.

Lees verder...

Het belang van koolstofvastlegging in Europese Landbouw

Door koolstof vast te leggen in landbouwgrond kunnen de gevolgen die broeikasgassen hebben op het klimaat beperkt worden. Hoe dat geregeld kan of moet worden tussen agrarische ondernemers enerzijds en andere partijen zoals overheden, bedrijven of particulieren anderzijds blijft een uitdaging.

Lees verder...