PPS BAAT werkt niet verder aan dynamische bijmestsystemen

11 juli 2024 / Nieuws, PPS BAAT

Na grondig literatuuronderzoek en gesprekken met adviseurs is geconcludeerd dat verdere ontwikkeling van dynamische bijmestsystemen binnen PPS BAAT niet nodig is. Wel worden een aantal bouwstenen van deze systemen verder ontwikkeld.

Bij aanvang omvatte PPS BAAT vijf werkpakketten waarvan dynamisch bijbemesten er één was. Dynamische stikstofbijmestsystemen focussen op het synchroniseren van de nuriëntenbehoefte van gewassen en de nutriëntenbeschikbaarheid om zo verliezen te voorkomen. Het doel was om de systemen situatiespecifieker te maken door een betere inschatting van de gewasbehoefte en nalevering uit de bodem aan de hand van modellen en actuele (meet)gegevens.

Bestaande systemen

De bestaande dynamische stikstofbijmestsystemen kennen allemaal min of meer dezelfde basiselementen, namelijk:

  • het inschatten van de huidige stikstofopname door het gewas; dat kan op basis van opnamecurves, satelliet- of sensordata of het insturen van gewasmonsters.
  • de verwachte totale stikstofopname door het gewas; dit wordt meestal geschat op basis van expert judgement, streeflijnen of gewasgroeimodellen.
  • de beschikbaarheid van stikstof voor gewasopname. Dit wordt benaderd aan de hand van kengetallen, een bodemmeting of modellen.

Welke aanpak, en dus welk systeem, beter presteert is situatie afhankelijk. Elk systeem komt met een voorspelling maar in hoeverre die uitkomt wordt meer bepaald door factoren als de weersomstandigheden dan door de nauwkeurigheid van de adviessystemen. Literatuuronderzoek laat zien dat de bestaande dynamische stikstofbijmestsystemen meestal redelijk goed werken.

Andere factoren limiterend

Uit gesprekken met adviseurs is gebleken dat het gebruik van bijmestsystemen in de praktijk niet gelimiteerd wordt door de nauwkeurigheid van de systemen zelf. De volgende factoren spelen een grotere rol:

  • In de praktijk laten de weersomstandigheden het niet altijd toe om eerst monsters te nemen en op de uitslag te wachten.
  • Het is de gebruiker niet altijd duidelijk waarop een advies is gebaseerd.
  • De beleving door de teler: welk risico neem ik als ik dit bijmestadvies opvolg?

Op grond van bovenstaande bevindingen is besloten om de verdere ontwikkeling van dynamische bijmestsystemen binnen PPS BAAT te staken. Wel zal nog onderzoek aan twee bouwstenen van de dynamische stikstofbijmestsystemen worden opgepakt. Onderzoek aan gewasgroeimodellen vindt elders binnen Wageningen University & Research al plaats en het onderzoek naar stikstofmineralisatie is ondergebracht in een ander werkpakket van PPS BAAT.