Spring naar content

Terugblik Kennisdag Bodem en Klimaat

30 november 2023 / Nieuws

Hoe kun je je als agrariër wapenen tegen de overduidelijke klimaatverandering? En hoe kun je als agrariër met goed bodembeheer bijdragen aan het verminderen van broeikasemissies? Gelukkig is er steeds meer informatie beschikbaar over zowel klimaatverandering als mogelijke oplossingen in het bodembeheer om deze het hoofd te bieden. Op 14 november gingen zo’n 180 boeren, erfbetreders, adviseurs, onderzoekers en beleidsmedewerkers aan de slag met die vraagstukken op de Kennisdag Bodem en Klimaat in Lelystad.

Wat betekent klimaatverandering voor de landbouw

Ambassadeur Weer & Klimaat Helga van Leur trapte de dag af met een inspirerende keynote. In deze presentatie ging Van Leur in op wat het veranderende klimaat betekent voor het bouwplan en de bedrijfsvoering van een agrariër. Weersextremen zoals hevige buien en droge periodes zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen. Dat heeft effect op de (landbouw)bodems in Nederland. Het belangrijkste zaadje? Blijf nieuwsgierig en onderzoekend, geen ja maar, maar hoe dan.

Rol van de bodem bij klimaatverandering

Jan Peter Lesschen, onderzoeker WUR, gaf een overzicht van waar we nu staan. Adaptatie aan klimaat en vermindering van broeikasgasemissies maatregelen gaan vaak samen. Aandacht voor organische stof en bodemstructuur zijn dan van belang. Hierbij zijn groenbemesters en diepwortelende gewassen belangrijk. Het klimaatdoel van 0,5 Mton extra vastlegging vanaf 2030 is haalbaar als maatregelen voldoende worden toegepast. Stimulering van de toepassing is wel nodig.

Workshops en kennissessies

Daarna volgden de deelnemers drie van de in totaal 13 interactieve workshops over o.a. lachgas in de bodem, trends over beregening in de akkerbouw en Carbon farming. De weergoden bleken Lelystad redelijk goedgezind waardoor ook het veldwerk (profielkuil graven en beoordelen & een nieuwe vruchtwisseling maken met groenbemesters) goed te doen was. De presentaties van de workshops zijn hier te bekijken.

Slim Landgebruik

De afsluiting was gericht op de potentie van koolstofvastlegging. Met een quiz konden de deelnemers hun kennis over koolstofvastlegging testen. Wist u dat de koolstofvoorraad in de Nederlandse bodem 12x de uitstoot van Nederland is, en dat 0.5 Mton koolstof jaarlijks vastleggen overeenkomt met ca. 500 kg extra aanvoer van effectieve organische stof jaarlijks? Na de quiz werd de animatie van Slim Landgebruik over koolstofvastlegging vertoond en de presentatie van de samenvatting van 5 jaar Slim Landgebruik aan Albert de Vries van het Ministerie van LNV en Tineke de Vries van LTO overhandigd.

De dag werd georganiseerd door Wageningen University & Research, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO-Akkerbouw met diverse partners. Bijdrages zijn geleverd uit het programma Slim Landgebruik, het Kennis op Maatproject Beter Bodembeheer, de PPS Klimaatadaptatie Open Teelten, de PPS BAAT, de PPS Groenbemesters, de PPS Carbon Farming en EJP SOIL.

Links

  • Bekijk de aftermovie van de kennisdag
    Bekijk hier alle presentaties van de workshops terug
    Bekijk de animatie over koolstofvastlegging van Slim Landgebruik
    Lees de samenvatting van 5 jaar Slim Landgebruik
Scroll naar boven