Links

(Europese) projecten

Catch-C

Het project Catch-C beoordeelt de bedrijfscompatibiliteit van de 'Best Management Practices' (BMP's) die gericht zijn op productiviteit, het tegengaan van klimaatverandering, en bevordering van de bodemkwaliteit.

Conservation agriculture (CA)

Meer over Conservation Agriculture op de site van de FAO. Conservation Agriculture heeft als doel een bereikbare, duurzame en winstgevende landbouw, voor betere levensomstandigheden van boeren. Op basis van de drie uitgangspunten van CA: minimale verstoring van de bodem, permanente bodembedekking en vruchtwisseling.

CoreTilman

Het project ‘Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping systems – TILMAN-ORG’ heeft als doel biologische agrosystemen te ontwerpen, met verbeterde productiviteit en efficiënter nutriëntengebruik, efficiënter onkruidbestrijding en vergrote biodiversiteit, met een lagere CO2 uitstoot.

Fertiplus

FERTIPLUS werkt aan de identificatie van nieuwe innovatieve procestechnologieën en strategieën, die afval uit de stad en biologische afval van de boerderij omzetten in waardevolle en veilige producten voor de landbouw. Het project maakt het daarnaast voor de industrie mogelijk om projecten te ontwikkelen en adequate informatie te verstrekken over het gebruik en de kwaliteit van die producten.

MYCORED (gestopt eind 2013)

MYCORED werkt aan het ontwikkelen van strategische oplossingen om verontreiniging van mycotoxines tegen te gaan, een belangrijke zorg in de economische belangrijke voedselketens. 

PURE

Het doel voor het PURE project is om praktische IPM (integrale pest management) oplossingen te vinden om boerderijsystemen in Europa minder afhankelijk te maken van pesticiden. Om zo gezondheids- en milieurisico’s  te verminderen en de invoering van wetgeving op pesticideverpakkingen te bevorderen.

REFERTIL

REFERTIL heeft als doel het gebruik van mineralen kunstmest en chemicaliën terug te dringen in de landbouw, door hergebruik van organische reststromen als compost en bio-char producten.

Smartsoil

SmartSOIL richt zich op akkerland en gemengde boederijsystemen in Europa. Het project moet een innovatieve besluitvormingstool opleveren, die boeren, adviseurs en beleidsmakers helpt om de meest geschikte en kost-effectieve managementsystemen te selecteren voor gewasproductiviteit, organische koolstofvoorraad in de bodem, en andere ecosysteem diensten.

Snowman-sustain

Het SUSTAIN project werkt aan functionele biodiversiteit van de bodem en ecosysteemdiensten, vanuit een transdisciplinaire benadering.

IJk-akker

In het project IJk-akker worden sensortechnieken ontwikkeld en getest voor de precisielandbouw.

Netwerken, platforms en organisaties

Aaltjesschema

Aaltjesschema bevat informatie over plantparasitaire aaltjes, de bemonstering en beheersing hiervan.  Voor zowel zowel akkerbouw- als vollegrondsgroentegewassen, groenbemesters, bloembollen, vaste planten en boomkwekerijgewassen is de informatie over aaltjes verzameld. U kunt een eigen aaltjesschema aanmaken met daarin de voor u belangrijke gewassen en aaltjes. Dit schema wordt u als pdf getoond. Wanneer u op een vakje in het schema klikt krijgt u nog meer informatie en schadebeelden.

Akkerbouwplaza.nl

Akkerbouwplaza.nl is een initiatief van de Brancheorganisatie Akkerbouw. Nieuws en informatie op diverse onderwerpen is uit verschillende bronnen hier verzameld.

Bodemacademie 

De bodemacademie is het kenniscentrum voor duurzaam bodembeheer in de landbouw en richt zich op de praktijk, advies, beleid en onderwijs.

Bodem+

Bodem+ ondersteunt overheden met kennis over bodemsanering, -bescherming, -beheer en -energie voor een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond.

Centre for Soil Ecology

Het Centre for Soil Ecology is een virtueel platform dat interacties stimuleert tussen onderzoekers van Wageningen UR en NIOO-KNAW om bodemecologie wetenschappen op een hoger plan te brengen en onderzoeksmogelijkheden te stimuleren voor jonge en getalenteerde onderzoekers in de bodemecologie.

European Soil Portal

De European Soil Portal is onderdeel van het Europese bodemdatacentrum, één van de tien milieu- en omgevingsdatacentra in Europa.

Handboek Bodem en Bemesting

Het Handboek Bodem en Bemesting bouwt voort op ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’, dat eerder als bijlage verscheen op Kennisakker.nl. Het bevat bemestingadviezen, relevante achtergrondinformatie over effecten op structuur en bodemleven en informatie over grondbewerking en berijding, diverse grondanalysemethodes en informatie over groenbemesters, vruchtwisseling, waterbeheer en aaltjesbeheersing.

Praktijknetwerk Beter boeren met biodiversiteit

In het project Beter Boeren met Biodiversiteit in Drenthe (2011-2013) streven 20 akkerbouwers op zand- en dalgrond naar betere biodiversiteit en bodemkwaliteit op hun bedrijf.

Praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking

Niet Kerende Grondbewerking betekent het systematisch vermijden van intensief kerende of mengende grondbewerking, en daarbij de natuurlijk processen zo min mogelijk te verstoren. Het doel is maximale opbouw van bodemstructuur gevormd door planten en bodemleven.

Spade

Spade is een programma voor agrobiodiversiteit en duurzaam bodembeheer, waarbinnen overheden, agribusinesses en belangenorganisaties samenwerken aan een vitaler platteland.

Veldleeuwerik

Binnen Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers en verwerkende bedrijven samen om de duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren. De kern hiervan is dat iedere akkerbouwer, ondersteund door enkele collega’s (met ervaring en kennis), een eigen duurzaamheidsplan schrijft en uitvoert.

LinkedIn groepen