Nieuws

Evaluatie van telen zonder mest

Gepubliceerd op
27 maart 2018

13 maart hield de vereniging Biowad een minisymposium op proefboerderij Kollumerwaard over de evaluatie van het project Planty Organic. In dit project wordt een biologisch teeltsysteem ontwikkeld zonder gebruik van dierlijke mest. Tijdens het symposium werden ook resultaten van onderzoek uit de PPS Beter Bodembeheer gepresenteerd.

In Planty Organic is een biologisch systeemontwikkeld op jonge zeeklei met alleen aanvoer van stikstof via leguminosen. Stikstof kwam verder beschikbaar voor gewassen door middel van maaimeststoffen, groenbemesters en gewasresten. De opbrengsten liggen op een redelijk niveau en de onkruiddruk was beheersbaar. De bodem- en gewasanalyses op NPK en sporenelementen laten geen dalende tendens zien. De stikstofefficiëntie van dit systeem is erg hoog en het risico op uitspoeling en andere verliezen erg klein.

Op het minisymposium hebben onderzoekers resultaten van projecten uit de PPS Beter Bodembeheer gepresenteerd: Janjo de Haan van ‘Bodemkwaliteit op zand’, Derk van Balen van ‘BASIS’ en Bart Timmermans van ‘Fosfaatbemestingsadviezen, invloed van bodem en gewas’. Tevens heeft Koen Willekens resultaten uit Vlaanderen gepresenteerd.

De vereniging Biowad en SPNA willen het onderzoek in Planty Organic graag voortzetten. Er is momenteel echter geen financiering voor het project beschikbaar.