Over Beter bodembeheer

Deze website is samengesteld door de Publiek Private Samenwerking Beter Bodembeheer (PPS Beter Bodembeheer).

PPS Beter Bodembeheer is een onderzoeksprogramma van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV)en een consortium van verschillende partijen uit de plantaardige productieketen met als penvoerder de Brancheorganisatie Akkerbouw. De PPS is onderdeel van de Topsector Agri & Food.

PPS Beter Bodembeheer wil door een integrale aanpak de kennis van bodem en bodemprocessen vergroten. Dit met als doel de productie en/of de productiestabiliteit op de korte én de lange termijn te verhogen, de ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en maatschappelijke bodemdiensten als biodiversiteit en waterbeheer te versterken.

Partners en financiers

Partners in de PPS Beter Bodembeheer zijn: Brancheorganisatie Akkerbouw, LTO Nederland, ZLTO, LLTB, LTO-Noord, Agrifirm Plant, IRS, Suikerunie, AVEBE, CZAV, NAO, Branche Vereniging Organische Reststoffen, Vereniging afvalbedrijven, Biohuis, ERF BV, Zuivel-NL, Eurofins-Agro, ForFarmers Nederland BV, Stichting Veldleeuwerik, Cumela Nederland, Melkveestudieclub Morgen, Stichting HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, van Iperen BV, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Waterman Onions BV, Nutriënten Management Instituut NMI BV, Stichting Teeltondersteuning Groenten en het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De uitvoering van het onderzoeksprogramma ligt bij Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut.

Output & Financiering

De gewenste producten omvatten een versterkte kennis van de bodem, bodemprocessen en instrumenten en strategieën voor integraal duurzaam bodembeheer. De financiering van het ministerie van LNV aan Wageningen University & Research wordt hierbij ingezet voor kennisontwikkeling en het testen van pre-competitieve toepassingen. De financiering van het bedrijfsleven komt vooral ten goede aan de valorisatie van de ontwikkelde kennis en de ontwikkeling van instrumenten die ondernemers ondersteunen bij een duurzaam bodemmanagement.

Bodemfilosofie en onderzoeksaanpak

De landbouwsector streeft naar tweemaal de toegevoegde waarde met de helft minder input. Bodem is de basis voor de productie van vrijwel alle land- en tuinbouwgewassen en een sterk bepalende factor voor de realisatie van deze ambitie.

Wereldwijd staat bodemkwaliteit sterk onder druk en daarmee de voedselzekerheid voor de samenleving en de basis van het inkomen in de landbouw. Bodembeheer heeft daarnaast grote invloed op onder meer klimaat, waterbeheer en biodiversiteit. Tot op heden zijn het onderzoek en de adviezen ten aanzien van het bodemmanagement vooral gericht op de beïnvloeding van de individuele bodemchemische, bodemfysische en bodembiologische eigenschappen. De bodem is echter vele malen complexer dan de individuele chemie, fysica en biologie. Door deze eigenschappen integraal te beoordelen en door verhoging van de kennis van bodemprocessen is nog veel te verbeteren.