Nieuws

Basis voor het eenduidig meten van bodemkwaliteit

Gepubliceerd op
12 september 2019

Wageningen University & Research heeft op vraag van het Ministerie van LNV een indicatorset opgesteld voor een eenduidige beoordeling van bodemkwaliteit van landbouwgronden in Nederland. De “Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland”(BLN, versie 1.0), bestaat uit 17 indicatoren die gebaseerd zijn op de ‘state-of-the-art’ binnen Nederland waaronder eerder onderzoek binnen de PPS Beter Bodembeheer. De BLN is onderdeel van een robuuste systematiek die verder ontwikkeld wordt om publieke en private partijen te ondersteunen in het maken van bodembeoordelingen met de juiste indicatoren.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil dat alle landbouwbodems in Nederland in 2030 duurzaam worden beheerd. Om dat te kunnen realiseren is het onder meer nodig om vast te stellen hoe bodemkwaliteit kan worden gemeten en wat duurzaam beheer is. Het Ministerie van LNV wil in 2020 een eerste nulmeting laten uitvoeren. Het Ministerie van LNV heeft Wageningen University & Research gevraagd om, op basis van eerder onderzoek uit o.a. de PPS Beter Bodembeheer, met één indicatorset te komen, gebaseerd op een robuuste systematiek, voor een eenduidige beoordeling van de bodemkwaliteit in landbouwgronden in Nederland. De gepresenteerde “Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland, versie 1.0” is bruikbaar voor alle combinaties van bodemtypen en landgebruik in Nederland. De gepresenteerde streefwaarden zijn gebaseerd op de ‘state-of-the-art’ binnen Nederland voor akkerbouw en grasland op zowel klei- als zandgrond. Gezien snelle ontwikkelingen in de technologie en instrumentarium zal op korte termijn actualisatie nodig zijn.

Voor de selectie van indicatoren, meetmethoden en referentiewaarden is een robuuste systematiek opgezet in de vorm van een beslissingsondersteunend schema dat de gebruiker keuzemogelijkheden biedt die logisch volgen uit het doel en de context waarin de bodembeoordeling plaatsvindt. Het concreet benoemen van alle gemaakte keuzen verbetert de uiteindelijke selectie en maakt deze transparant. De systematiek wil zo een handvat bieden aan partijen in het publieke en private domein, om zo te komen tot een eenduidige systematiek voor de beoordeling van de bodemkwaliteit in Nederland.

De BLN wordt in de komende maanden getest op de 16 akkerbouwbedrijven van het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen van de PPS Beter Bodembeheer. De systematiek en de BLN wordt in de komende maanden verder uitgewerkt mede voor gebruik in een nieuw Europees onderzoeksprogramma. In dit traject zal de BLN en de systematiek ook besproken worden met diverse publieke en private partijen om tot verbetering en praktische toepassing te komen. Daarnaast wordt de BLN toegepast binnen het klimaatprogramma Slim Landgebruik o.a. in samenhang met de koolstofopslagmetingen in lange termijn experimenten en op praktijkbedrijven. De BLN is beschikbaar voor gebruik door publieke en private partijen om zo tot een meer eenduidige beoordeling van bodemkwaliteit te komen.