Nieuws

Beter Bodembeheer nieuwsbericht Bedrijvennetwerk Bodemmetingen

Gepubliceerd op
12 december 2019

De eerste meetcampagne in het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen is in najaar 2019 uitgevoerd. Tijdens deze campagne zijn diverse veldmetingen uitgevoerd op 32 percelen bij de deelnemende akkerbouwers. De metingen zijn uitgevoerd in opdracht van diverse projecten van de BO Akkerbouw in de PPS Beter Bodembeheer. In de winter worden teelt- en managementgegevens bij de akkerbouwers opgehaald om samen met de resultaten van de veldmetingen te analyseren.

De meetcampagne

Gedurende de zomermaanden van 2019 is een meetcampagne georganiseerd in het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen. Hiervoor is een meetplan opgesteld in samenwerking met de projecten die gebruik maken van dit netwerk. De metingen zijn uitgevoerd om:

  • De set indicatoren van de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN, zie link) te testen. Alle 17 indicatoren in de BLN zijn gemeten in het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen.
  • Bodemorganische stof te karakteriseren
  • Bodembiologische indicatoren te testen
  • Bodemweerbaarheid te bepalen tegen diverse ziektes
  • Meetmethoden voor bulkdichtheid/indringingsweerstand te vergelijken (voor project binnen klimaatprogramma Slim Landgebruik)

Veldmetingen

De metingen zijn uitgevoerd in najaar 2019 door Van Tafel naar Kavel en een student van WUR. Zij hebben veldmetingen uitgevoerd bestaande uit een visuele profielkuil beoordeling en bepaling van de indringingsweerstand met een penetrologger. Daarnaast zijn meerdere grondmonsters genomen voor labbepalingen van diverse biologische, chemische en fysische indicatoren. De komende maanden worden deze grondmonsters geanalyseerd.

Het vergde flink wat energie en doorzettingsvermogen om alle metingen uit te voeren. De percelen die eind september zijn bemonsterd waren droog en hard. Dit bemoeilijkte het graven van profielkuilen en het gebruik van de penetrologger. Naarmate het najaar vorderde werden de omstandigheden bemoeilijkt door de veelvuldige neerslag en plakkerige omstandigheden.

2019-09-28 14.30.52.jpg

Vervolg

Begin 2020 wordt bij de betrokken projecten geïnventariseerd of en welke nieuwe metingen zij willen uitvoeren en of metingen herhaald moeten worden. Hiervoor wordt wederom een meetcampagne georganiseerd. In de wintermaanden worden teelt- en managementgegevens bij de akkerbouwers opgehaald. Deze gegevens worden samen met de resultaten van de veldmetingen geanalyseerd. De combinatie van teelt- en managementgegevens en bodemdata is nodig om uiteindelijk iets te kunnen zeggen van de invloed van maatregelen van akkerbouwers op de gemeten bodemkwaliteit.