Nieuws

Bodemkwaliteitsinstrumenten, een mooi perspectief met nog vele uitdagingen

Gepubliceerd op
9 januari 2019

Er zijn veel instrumenten in ontwikkeling en ook al beschikbaar voor het bodembeheer door telers en boeren. De PPS Beter Bodembeheer heeft op 10 december een dag georganiseerd waar partners van de PPS en makers van instrumenten hun ervaringen, uitdagingen en kennisvragen hebben uitgewisseld. Een belangrijke uitdaging is het opleiden van voldoende adviseurs met integrale bodemkennis. Kennisvragen liggen vooral op het gebied van vertaling van goede metingen naar goede adviezen.

Ontwikkeling van integrale adviezen voor bodembeheer is een belangrijke doelstelling van de PPS. In twee onderdelen van de PPS werken we aan het integraal in beeld brengen van de bodemkwaliteit met de zogenoemde Minimale Dataset en aan het vertalen van de metingen naar bruikbare adviezen (bodemkwaliteitsplan). Bodemkwaliteitsinstrumenten kunnen hierin een belangrijke rol vervullen om complexe bodemkennis te vertalen naar bruikbare integrale adviezen. In de bijeenkomst werd een eerste pilot gepresenteerd van het opstellen van een bodemkwaliteitsplan gebruikmakend van enkele instrumenten. Uit een op de bijeenkomst gepresenteerde inventarisatie van bodemkwaliteitsinstrumenten blijkt dat er al veel instrumenten zijn elk met een eigen doel en insteek. Een groot deel van deze instrumenten is nog in ontwikkeling en wordt nog maar beperkt toegepast in de praktijk.

Uit presentaties van ontwikkelaars van de instrumenten bleek dat er nog de nodige uitdagingen en kennisvragen zijn bij de verdere ontwikkeling van de instrumenten. De belangrijkste uitdagingen zijn: voldoende gekwalificeerde adviseurs voor een goed integraal bodemkwaliteitsadvies, het verdienmodel van een betere bodem, hoe zorgen we dat ondernemers gaan investeren in bodemkwaliteit en allerlei zaken rond data: zowel beschikbaarheid, koppelingen van data, eigendom en goede visualisatie. De kennisvragen liggen vooral op het vlak van het doen van de goede doelmatige metingen en vertaling daarvan naar goede integrale adviezen inclusief de economische effecten.

De PPS Beter Bodembeheer gebruikt de uitkomsten van deze bijeenkomst voor verdere invulling van het onderzoeksprogramma. Ook het Ministerie van LNV heeft aangegeven vanuit de nieuwe bodemstrategie en visie op Kringlooplandbouw met bodemkwaliteitsinstrumenten aan de slag te willen.

Het verslag en de presentaties van de bijeenkomst treft u hier.