Nieuws

Boeren hongerig naar praktische bodemkennis

Gepubliceerd op
22 juni 2018

Ruim de helft van de boeren wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van hun bodem te verbeteren, en meer dan driekwart van de boeren geeft aan dat ze behoefte hebben aan meer praktische kennis. Dit komt naar voren uit het Grote Bodemonderzoek, een online survey onder boeren over hoe zij kijken naar het thema ‘bodem’. “Goed bodembeheer leeft bij de boeren. Dat vergt meer praktische handvatten en ontwikkelingsmogelijkheden”, stellen de initiatiefnemers (JEEN en NMI). Het Grote Bodemonderzoek is het eerste landelijke onderzoek dat kennis, houding en gedrag van boeren in kaart brengt. Bijna 2.000 melkveehouders en akkerbouwers, afkomstig uit alle Nederlandse provincies, deden mee.

Boer wil meer doen voor de bodem

Zowel melkveehouders als akkerbouwers op alle grondsoorten noemen bodemverdichting en een tekort aan nutriënten voor een goede gewasgroei als problemen. Een kleine groep boeren betitelt deze problemen zelfs als ‘ernstig’. Veel boeren willen dan ook méér maatregelen treffen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Als belemmering hiervoor noemt 37% een te streng wettelijk kader en een derde noemt hoge kosten. Het grootste obstakel blijkt echter een gebrek aan (praktische) kennis, zo geeft 39% van de boeren aan. 25% zegt ‘niet te weten wat de juiste maatregelen zijn’ om de bodem te verbeteren en 14% rapporteert een 'gebrek aan kennis over de bodem'.

 

Beter inspelen op kennishonger

Het gat tussen kennis en praktijk biedt kansen. “Uit het onderzoek blijkt dat boeren meer over hun bodem willen weten”, stelt Wim Bussink van NMI. “Zo geeft 70% aan interesse te hebben in deelname aan een studieclub over bodembeheer of een excursie langs collega’s die veel aan bodembeheer doen. Die kansen moeten beter worden benut. Het animo voor deelname aan studieclubs is bij jonge ondernemers iets hoger dan bij oudere ondernemers. Dit is een indicatie dat de nieuwe generatie nóg meer met hun bodem aan de slag wil. Ongeveer 80% van de boeren geeft aan vooral behoefte te hebben aan praktische

informatie, die zich makkelijk vertaalt naar concrete maatregelen. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor de samenwerkingspartners van de boer.”

De WUR is als onderzoekspartner betrokken bij het Grote Bodemonderzoek. Zij zal de komende tijd nog in meer detail naar de uitkomsten van het onderzoek gaan kijken. En mogelijk op basis van de uitkomsten de communicatiestrategie van de PPS Beter bodembeheer gaan aanscherpen.