Nieuws

Brochure 'Naar een actieagenda voor Duurzaam Agrarisch Bodembeheer' aangeboden aan Ministerie van LNV

Gepubliceerd op
28 december 2018

Marcel Vijn, onderzoeker bij Wageningen University & Research, heeft op 10 december tijdens een bijeenkomst van de PPS Beter Bodembeheer de Brochure ‘Naar een actieagenda voor Duurzaam Agrarisch Bodembeheer’ (LINK TOEVOEGEN) aangeboden aan Gerrie Haenen van het Ministerie van LNV. De brochure benoemt onderwerpen waar aan gewerkt moet worden om te komen tot een omslag in het bodembeheer.

De brochure ‘Naar een actieagenda voor Duurzaam Agrarisch Bodembeheer’ is opgesteld op basis van de resultaten van de  workshop ‘Stimulansen voor duurzaam bodembeheer’ met diverse betrokkenen rond bodembeheer vanuit overheden, bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs op 11 september in Nijkerk. Hier is een analyse van het krachtenveld van stimulansen en belemmeringen gepresenteerd waarin de boer beslist over zijn bodembeheer. De actieagenda richt zich op het versterken van de stimulansen en het verminderen van belemmeringen om tot goed bodembeheer te komen. Stimulansen en belemmeringen liggen op het vlak van regels, educatie, sociale normen, economische prikkels en techniek. In de brochure zijn verschillende acties opgenomen verdeeld over deze vlakken die tijdens de workshop zijn bediscussieerd. Voorbeelden van acties zijn het creëren van een eenduidig stimulerend wettelijk kader, zorgen voor onafhankelijk bodemadvies voor boeren, stimuleren van een lange termijn kijk, ontwikkelen van een verdienmodel voor beter bodembeheer en ontwikkelen van een eenduidig instrument voor meten van bodemkwaliteit. Alle betrokken partijen, zowel die aanwezig waren bij de workshop als anderen worden uitgenodigd met de actieagenda aan de slag te gaan.

De Brochure is geschreven vanuit Kennisbasisprogramma “Sustainable Food and non-Food production” in samenwerking met de PPS Beter Bodembeheer.