Nieuws

Elf nieuwe projecten in de PPS Beter Bodembeheer dankzij Brancheorganisatie Akkerbouw!

Gepubliceerd op
27 december 2018

De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft goedkeuring gegeven voor financiering van 11 nieuwe projecten binnen de PPS Beter Bodembeheer ter uitvoering in 2019 en 2020. Nu de Brancheorganisatie kan gaan heffen bij akkerbouwers, kan ze ook gaan bijdragen aan de PPS Beter Bodembeheer. Hiermee kan in de komende twee jaar veel nieuwe bodemkennis voor akkerbouwers en andere agrarische ondernemers ontwikkeld worden.

De 11 projecten zijn gericht op diverse bodemaspecten. De projecten staan niet op zich zelf maar worden ingebed in de diverse werkpakketten van de PPS. Het gaat om de volgende projecten:

  • Beter Bodem Beheer met Bodembiologie. Doel van het project is de ontwikkeling van referentiewaarden en streefwaarden voor bodembiologische indicatoren. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere en kosten-effectievere methoden om snel inzage te krijgen in de kwaliteit van de bodem en welke maatregelen ingezet kunnen worden om de bodemkwaliteit te verbeteren.
  • Organische stofbeheer in de akkerbouw voor behoud van bodemvruchtbaarheid en voor efficiënte bemesting. Doel van het project is enerzijds meetmethoden te verbeteren rond de voorraad en kwaliteit van bodemorganische stof. Hierbij gaat het om verbeteren van schattingen van organische stofafbraak, organische stofaanvoer en de kwaliteit van de organische stof. Anderzijds is het doel om meer inzicht te krijgen hoe organische meststoffen efficiënt gebruikt kunnen worden met minimale emissies.
  • Beheersing van bodempathogenen door versterking van de bodemweerbaarheid. Doel van dit project is het identificeren van maatregelen en bodemeigenschappen die de bodemkwaliteit zodanig verbeteren dat de schade door ziekteverwekkers beperkt wordt en vervolgens om deze kennis te integreren om voor de praktijk toepasbare maatregelen te ontwikkelen.
  • Minimale dataset. Doel van dit project is de selectie van een voor de praktijk minimaal noodzakelijke en betrouwbare te meten set van bodemindicatoren (chemisch, fysisch en biologisch) waarmee door de ondernemer integraal op bodemkwaliteit en bodemdiensten kan worden gestuurd.
  • Diverse projecten rond bemesting. Rond bemesting zijn diverse projecten goedgekeurd zoals actualisatie van N-richtlijnen voor een aantal gewassen op basis van deskstudies, een deskstudie naar effecten van (blad)bemesting van sporenelementen, een deskstudie naar effecten van interacties tussen nutriënten (o.a. Calcium, Magnesium, Kalium) en hun effect op gewasopbrengst- en kwaliteit, praktijktoets van de Nutrientenbalans Akkerbouw (voorheen Kringloopwijzer Akkerbouw) en de werkzaamheden van de Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten zoals het beheer van www.handboekbodemenbemesting.nl en de organisatie van de jaarlijkse Themamiddag Bemesting Akkerbouw.
  • Bedrijvennetwerk Bodemmetingen. In 2018 is een bedrijvennetwerk bodemmetingen opgezet bestaande uit 16 akkerbouwbedrijven verdeeld over heel Nederland waar in de komende jaren bodemmetingen uit een aantal van de bovenstaande projecten zal plaatsvinden om nieuwe bodemmetingen en bodemadviezen te testen onder een brede range van omstandigheden.

Het is mooi dat we hier de komende jaren mee aan de slag kunnen gaan!

bo_akkerbouw.jpg