Nieuws

Geslaagde Kennisdag Beter Bodembeheer (16 januari j.l.)

Gepubliceerd op
18 maart 2020

Op 16 januari 2020 vond in Nijkerk de Kennisdag van de PPS Beter Bodembeheer plaats. De dag kende een grote opkomst met 130 personen en levendige discussies in de plenaire sessies en workshops. Tijdens de Kennisdag draaide het om wat we aan kennis hebben en wat we nog meer willen weten van de bodem. De vele vragen en discussies tijdens de dag gaven aan dat het onderwerp leeft.

De dag werd afgetrapt door dagvoorzitter Joeke Postma (WUR), waarna vertegenwoordigers uit de tripartiete groep (bedrijfsleven, overheid, onderzoek) aan het woord kwamen: Pieter Brooijmans (Suikerunie), Annet Zweep (Ministerie LNV) en Janjo de Haan (WUR). Ieder gaf vanuit eigen invalshoek aan waarom kennis over de bodem zo hard nodig is, en wat volgens hen de opgave is van het Privaatpublieke onderzoeksprogramma (PPS) Beter Bodembeheer.

Volgens Pieter Brooijmans is de grootste uitdaging de optimalisatie van de uitwisseling tussen onderzoek en praktijk: fundamentele kennisvragen uit de praktijk moeten bij de onderzoekers terecht komen; de resultaten van het onderzoek moet uiteindelijk landen op het boerenerf/-land. Annet Zweep gaf aan dat de PPS Beter Bodembeheer een belangrijke plek is voor kennisontwikkeling, met als inzet een integrale aanpak van de bodem (niet alleen monodisciplinair), waarbij handelingsperspectief voor de ondernemer centraal staat. De publiek-private samenstelling moet zorgen voor betere kennisverbinding. Vervolgens kreeg onderzoeker Janjo de Haan (WUR) het woord en hij toonde in vogelvlucht wat de PPS Beter bodembeheer tot nu toe (in de afgelopen 3 jaar) heeft gedaan en bereikt. Hij gaf diverse voorbeelden van resultaten van de PPS in samenwerking met andere projecten, integrale aanpak en communicatie, met de focus op de lange termijn systeemexperimenten van de PPS.

Hoogleraar Farming Systems Ecology Rogier Schulte (WUR) kreeg de gelegenheid om het Europese project LANDMARK te presenteren; voor veel deelnemers een zeer interessante presentatie, waarin Rogier o.a. aangaf dat binnen de discussies over goed bodembeheer onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen bodemfuncties, functionele doelen (op bedrijfsniveau) en maatschappelijke doelen (EU en nationaal beleid), dus dat we de maatschappelijke vraag en de vraag van boeren los van elkaar zouden moeten benaderen. Meerdere deelnemers gaven aan het eind van de dag aan dat dit voor hen een eyeopener was. In een serie workshops werden daarna de volgende onderwerpen besproken: het meten van bodemkwaliteit, maatregelen tegen bodemziektes, koolstofopslag en organisch stofbeheer, gewasdiversiteit en strokenteelt, bodemkwaliteitsplan, klimaatadaptatie, sturen op mestkwaliteit, economische effecten van bodemmaatregelen en groenbemesters en hun rol bij het verbeteren van bodemkwaliteit.

Meer achtergrondinformatie over de bovengenoemde onderwerpen kunt u vinden in het digitale Beter Bodembeheermagazine, zie www.beterbodembeheermagazine.nl.