Nieuws

Highlights uit de PPS Beter Bodembeheer 2019

Gepubliceerd op
12 maart 2020

Ook het derde jaar van het onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer leverde een groot aantal onderzoeksresultaten op die door praktijk en/of beleid opgepakt kunnen worden. Daarnaast is veel nieuwe kennis opgedaan die gebruikt kan worden in vervolgonderzoek. Het onderzoek is in samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderzoek uitgevoerd. Vanaf 2019 draagt ook BO-Akkerbouw fors mee in de financiering. Hierbij presenteren we u graag negen highlights van resultaten uit 2019.

  1. Het Groenbemesters handboek is beschikbaar gekomen, met zeer veel informatie over alle aspecten van de teelt van groenbemesters; prachtig uitgevoerd met veel foto’s en tabellen. Vanuit de PPS Beter Bodembeheer is hieraan ook een belangrijke bijdrage geleverd. Zie ook het nieuwsbericht.
  2. Er zijn bedrijfseconomische doorrekeningen van niet-kerende grondbewerking (NKG) versus ploegen uitgevoerd. Dit leidt o.a. tot het inzicht dat er naar een geoptimaliseerde vruchtwisseling gezocht moet worden voor niet-kerende grondbewerking. Niet-kerende grondbewerking (NKG) is goedkoper dan kerende, maar het kost ook opbrengst (bij bv fijnzadigen als uien en peen). Het PPS Beter bodembeheer-rapport ‘Kosten en baten van bodemmaatregelen’ is nú digitaal beschikbaar.
  3. De kwaliteit van organische stof en hoe je dat kan meten staat momenteel sterk in de belangstelling. In het kader van de mestwetgeving gaat het dan vooral om de verhouding van stikstof en fosfaat met organische stof om organische meststoffen als bodemverbeteraar te kunnen aanmerken. Een rapport over de classificatie van organische meststoffen op deze verhoudingen is opgesteld in afstemming met de BVOR en Vereniging Afvalbedrijven. Het rapport heeft geleid tot een gesprek met het ministerie van LNV over de zienswijze en het verdere perspectief van de classificatie. Zie ook het nieuwsbericht over dit onderwerp.
  4. Een nieuwe snelle methode om organische stof kwaliteit in dierlijke mest te karakteriseren (pyrolyse) is getest met Eurofins Agro en vergeleken met traditionele metingen van organische stofafbraak. Daarnaast is de economische waarde van een 10-tal dierlijke mestsoorten geëvalueerd, zie het nieuwsbericht.
  5. Het proces van opbouw en afbraak van organische stof is behoorlijk ingewikkeld. Om meer inzicht te geven in dat proces, maar vooral om concrete handelingsopties te geven heeft partner in de PPS Van Iperen een praktische handleiding voor organische stofbeheer uitgebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van kennis vanuit de PPS Beter Bodembeheer, zie het nieuwsbericht.
  6. We hebben in de PPS Beter Bodembeheer een landsdekkend bedrijvennetwerk opgezet voor het testen en ontwikkelen van bodemmetingen, zie nieuwsbericht. In 2019 is in dit netwerk de voor LNV opgestelde indicatorset Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN, zie nieuwsbericht) uitgevoerd. Daarnaast zijn ook aanvullende metingen van organische stof kwaliteit, diverse bodembiologische indicatoren en ziektewerendheid van de bodem gedaan. De resultaten worden in 2020 gerapporteerd.
  7. Middels een uitgebreide literatuurstudie zijn maatregelen in kaart gebracht die leiden tot bodemgezondheid t.a.v. de meest relevante nematode- en schimmelaantastingen in akkerbouwgewassen (selectie van 35 pathogenen). In het rapport worden mechanismen van ziektewering en bodemgezondheidsmaatregelen uitgebreid besproken. Vervolgens wordt per pathogeen beschreven welke maatregelen wel of niet effectief zijn, en wat nog in ontwikkeling is zie het nieuwsbericht.
  8. Ondergrondverdichting is een sluipend probleem en is niet eenvoudig op te heffen. Ondernemers zullen bepaalde keuzes moeten maken voor maatregelen die op korte termijn kostenverhogend kunnen werken, maar die zich terug betalen op de lange termijn door betere waterhuishouding en hogere opbrengsten. Vanuit de PPS Beter bodembeheer is een filmpje gemaakt met akkerbouwer Matthijs Gebbink die zijn keuzes toelicht. Zie ook het nieuwsbericht.
  9. Het onderwerp gewasdiversiteit (o.a. strokenteelt), zie nieuwsbericht, dat als klein onderdeel in het onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer gestart is, zal als gevolg van de toegenomen belangstelling vanaf 2020 als een zelfstandige PPS worden voortgezet.