Nieuws

Maïs toont achteruitgang van bodemkwaliteit

Gepubliceerd op
7 juli 2014

Paars-bruin kleurende maïs in een relatief warm voorjaar. Wat is er aan de hand? Dit voorjaar laat de maïs tekorten zien in het bedrijfssystemenonderzoek op de Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Wageningen UR, locatie Vredepeel. In het systeem met de laagste aanvoer van fosfaat en organische stof zijn de effecten het grootst.

Op PPO locatie Vredepeel zijn bedrijfssystemen ingericht waar al ruim 10 jaar een lage aanvoer van fosfaat en organische stof plaatsvindt. In de eerste jaren van uitvoering van deze bedrijfssystemen werd er geen tot nauwelijks opbrengstderving geconstateerd. Ook in vergelijking met de gangbare praktijk op de proeflocatie waren de verschillen klein. Na een proefperiode van 6-7 jaar waren er wel opbrengstverschillen waarneembaar. Het systeem met de hogere aanvoer van organische stof, 1500 kg effectieve organische stof (eos) per ha en 55 kg fosfaat per ha, blijft 15% - 20% achter in opbrengst ten opzichte van de gangbare praktijk. Het systeem met de laagste organische stof-aanvoer, 800 kg eos, blijft gemiddeld 25% achter in opbrengst. Dit is vooral te zien in de gewassen aardappel, prei en maïs. De suikerbieten laten wel een gewasstandverschil zien, maar dit uit zich niet in een opbrengstverschil.

Grote verschillen in de maisontwikkeling. Op 3 juni 2014 laat de maïs in het systeem met een lage organische stof aanvoer (GI-laag) een groter fosfaattekort zien dan het systeem met een hogere organische stof aanvoer (GI-hoog).
Grote verschillen in de maisontwikkeling. Op 3 juni 2014 laat de maïs in het systeem met een lage organische stof aanvoer (GI-laag) een groter fosfaattekort zien dan het systeem met een hogere organische stof aanvoer (GI-hoog).
Mais GI-laag
Mais GI-laag
Mais GI-hoog
Mais GI-hoog
Foto links: wortelontwikkeling mais GI-laag en rechts: wortelontwikkeling mais GI-hoog
Foto links: wortelontwikkeling mais GI-laag en rechts: wortelontwikkeling mais GI-hoog

Velddag Vredepeel

Tijdens de Velddag op PPO locatie Vredepeel van 10 juli a.s. zal dit onderzoek: “Bodemkwaliteit op zand” uitvoerig aan bod komen. Maatregelen, die bijdragen om de bodemkwaliteit te handhaven of te verbeteren binnen het huidige mestbeleid, zullen besproken worden.

Al ruim 25 jaar worden op PPO locatie Vredepeel bedrijfssystemen met elkaar vergeleken. De opdracht daarbij is onder andere om te kijken of rendabele bedrijfsvoering haalbaar is met minimale verliezen van nutriënten om gestelde kwaliteitsdoelen voor grond- en oppervlaktewater te halen. Daarbij komen o.a. efficiënte fosfaat- en stikstofbemestingssystemen en het beheersen van mineralisatie uit organische stof aan bod. Dit jaar wordt in het onderzoek ook al vooruitgelopen op de 20% korting op de stikstofgebruiksnormen.

Meer info over de Velddag 10 juli is te vinden op de website: www.wur.nl/velddagvredepeel