Nieuws

Nieuw rapport verschenen over bodemmaatregelen tegen bodemziektes

Gepubliceerd op
14 februari 2020

Het rapport ‘Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen’ geeft een overzicht van bodemmaatregelen die ingezet kunnen worden om bodempathogenen in de Nederlandse akkerbouw te beheersen. De nadruk ligt op de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui. Voor de meest voorkomende problematische bodempathogenen is relevante kennis uit de wetenschappelijke literatuur en kennis aanwezig bij experts vanuit lopend onderzoek in kaart gebracht. Het literatuuronderzoek maakt onderdeel uit van het langjarige onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer.

Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd door Aad Termorshuizen, Leendert Molendijk en Joeke Postma in opdracht van BO Akkerbouw en behandelt 16 soorten nematoden, 11 soorten schimmels, 7 soorten schimmelachtigen en 1 bacteriesoort. De voornaamste beheersingsmaatregelen die worden behandeld zijn: vruchtwisseling, organische-stofaanwendingen, bodembewerking, pH en specifieke mineralen, biologische bestrijding, inundatie en anaerobe grondontsmetting. Naast maatregelen die aantoonbaar effectief zijn onder Nederlandse omstandigheden wordt ook aandacht besteed aan maatregelen die niet effectief zijn gebleken, alsmede aan perspectiefrijke maatregelen waaraan momenteel, nationaal of internationaal, onderzoek gedaan wordt.

Lang niet alle bodemgebonden pathogenen zijn eenvoudig te beheersen. Vruchtwisseling is nog steeds de belangrijkste maatregel, en soms zelfs de enige. Uit veel onderzoek blijkt dat bodemmaatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de bodemstructuur gunstig zijn voor de beheersing van allerlei soorten pathogenen die zwermsporen vormen, en ook voor Rhizoctonia solani AG 2-2 IIIB in suikerbiet. De effectiviteit van in de akkerbouw toegestane biologische bestrijders is vaak nog onduidelijk. In het algemeen leiden verbeteringen in de bodemgezondheid niet één-op-één tot verhoogde ziektewering. Beheersingsmaatregelen die tegen sommige pathogenen wel werkzaam zijn, zijn momenteel nog vaak te duur (zoals inundatie, anaerobe grondontsmetting en toepassing van specifieke soorten organische stof, zoals chitine).

U kunt het rapport ‘Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen’ downloaden van: https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/513197