Nieuws

Nieuwe versie bodemindicatorenset BLN gelanceerd

Gepubliceerd op
22 juli 2021

Onlangs heeft WUR versie 1.1 van de BLN-indicatorset, Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland, gelanceerd. De BLN-indicatorset, ontwikkeld in 2019, moet bijdragen aan een duurzaam beheer van alle landbouwgronden in 2030. In de versie 1.1 zijn een aantal kleine aanpassingen gedaan in de methodiek en indicatoren. Ook wordt een ontwikkelpad geschetst voor de BLN, versie 2.0 die in 2021 en 2022 in de PPS Beter Bodembeheer ontwikkeld wordt. De BLN, versie 2.0 moet leiden tot een verbeterde systematiek om relatief goedkoop en eenvoudig de bodemkwaliteit integraal vast te stellen van landbouwbodems in Nederland zowel op perceelsniveau als nationaal niveau.

Inleiding en doel

De BLN-indicatorset, Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN) is een wetenschappelijk verantwoorde indicatorset die de basis vormt om de kwaliteit van de Nederlandse landbouw bodems integraal (fysisch, chemisch, biologisch), voor verschillende landgebruiksdoelen, vast te stellen. De indicatorset draagt bij aan de ambitie van het Nationaal Programma Landbouwbodems dat in 2030 alle landbouwbodems duurzaam beheer worden. De BLN, versie 1.0 is opgeleverd in augustus 2019 in Hanegraaf et al. (2019). Sindsdien is de BLN onderschreven door het Nationaal Programma Landbouwbodems, gepresenteerd op diverse gelegenheden en in diverse artikelen en getest in de PPS Beter Bodembeheer en het programma Slim Landgebruik. Op basis van de ervaringen is er behoefte aan een actualisatie van de BLN. Enerzijds een beperkte actualisatie op korte termijn naar een BLN, versie 1.1. Anderzijds een grotere actualisatie voor de langere termijn om tot een beter gefundeerd beoordelingskader van integrale bodemkwaliteit van landbouwbodems in Nederland te komen. Dit wordt beschreven in een ontwikkelpad naar een BLN, versie 2.0.

BLN, versie 1.1

In de BLN, versie 1.1 zijn een aantal aanpassingen aangebracht in de onderliggende methodiek en de indicatoren. Aanpassingen en verduidelijkingen zijn aanbracht in definities van bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer, de gebruiksdoelen en schaalniveau van de BLN en de definities van streef- en referentiewaarden. Daarnaast zijn aanpassingen gedaan in de indicatoren: de indicatoren POXC en textuur zijn verwijderd uit de BLN, definities zijn aangescherpt, nieuwe referentiewaarden zijn opgenomen en de beschrijving van protocollen en meetmethoden is aangescherpt. De BLN, versie 1.1 is in een aparte flyer beschreven.

Ontwikkelpad BLN, versie 2.0

Het gewenste eindresultaat van de BLN is een systematiek om relatief goedkoop en eenvoudig de bodemkwaliteit integraal vast te stellen van landbouwbodems in Nederland als basis voor beslissingen over het verdere management van de bodem zowel voor nationale en regionale monitoring als voor het vaststellen van de bodemkwaliteit op perceelsniveau. Met name voor een goede integrale beoordeling van bodemkwaliteit moet nog veel ontwikkeld worden. In het rapport wordt een ontwikkelpad beschreven met 20 acties om tot een goede BLN, versie 2.0 te komen. Hierbij gaat het om de uitwerking van een systematiek voor het meten en beoordelen van bodemkwaliteit, mede op basis van de ervaringen uit de Open Bodemindex en selectie van bodemfuncties en bijbehorende te meten bodemkenmerken met meetmethoden en streefwaarden en andere benodigde informatie.

De BLN, versie 2.0 zal in de PPS Beter Bodembeheer, Integraal en naar de praktijk verder ontwikkeld worden in 2021 en 2022 mede ook op basis van het wetenschappelijke framework van de Open Bodemindex. De ontwikkeling wordt ook internationaal ingebed door de koppeling met projecten in het European Joint Programming on Soil (EJP-SOIL). Ook zal afgestemd worden met bestaande bodemwaarderingsinstrumenten en adviestools zoals de Open Bodemindex, de BodemConditieScore, de Soil-Health-Index en de BedrijfsWaterWijzer, om zo de onderliggende kennisbasis te blijven vernieuwen. De uitdaging van de ontwikkeling van de BLN, versie 2.0 is groot en complex maar dringend nodig om tot een duurzaam bodembeheer in 2030 te komen.