Nieuws

Onderzoek naar gewasdiversiteit: van werkpakket naar zelfstandige PPS

Gepubliceerd op
25 maart 2020

Een mooi resultaat om te delen vanuit de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter Bodem Beheer (BBB): een project welke binnen een werkpakket onder de PPS BBB werd uitgevoerd, wordt de komende jaren als zelfstandig PPS project opgepakt met als onderzoeknaam ‘Transitie naar een op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw door toepassing van gewasdiversiteit’.

De landbouwsector staat voor de opdracht om invulling te geven aan kringlooplandbouw. Waarbij de brede definitie ook minder schade en emissies van gewasbeschermingsmiddelen, een hoge biodiversiteit en een hoge resource efficiency en het beperken van verliezen omvat.

De huidige productiesystemen voor éénjarige gewassen bestaan uit monoculturen. Deze monoculturen hebben een negatief effect op biodiversiteit, een hoge druk van ziekten en plagen en een lage weerbaarheid. Uit de wetenschappelijke literatuur en recent onderzoek is bekend dat productiesystemen met een hogere ruimtelijke gewasdiversiteit van verschillende éénjarigen, potentieel een lagere ziektedruk, een hogere biodiversiteit, een hogere resource efficiency, een hogere opbrengst en een hogere weerbaarheid hebben.

Doel van het huidige project is om de potentie vast te stellen van strokenteelten en andere vormen van ruimtelijke gewasdiversiteit in éénjarige gewassen voor een verhoogde gewasweerbaarheid tegen ziekten en plagen, een verhoogde algemene biodiversiteit en een verhoogde resource efficiency. Daarnaast beoogd het project de kennis en de praktische uitvoerbaarheid van ruimtelijke gewasdiversiteit en meer specifiek strokenteelt te verhogen.

De aanpak in het project is inhoudelijk tweeledig. Er is een aanpak vanuit de agro-ecologie en een van de sociaal maatschappelijke en economische kant. Een bèta en gamma benadering zijn noodzakelijk om de ’lock-inns’ van het huidige landbouwsysteem te doorbreken en te komen tot een volhoudbare landbouw die circulair is en een breed scala van ecosysteemdiensten levert. Om deze reden is ook de onderzoek infrastructuur zowel gericht op veldexperimenten als op co-innovatie met individuele of groepen telers en maatschappelijke actoren.

Het project levert nieuwe kennis op over:

  • De effecten van gewasdiversiteit in het algemeen en meer specifiek van strokenteelt op biodiversiteit, weerbaarheid tegen ziekten en plagen en resource efficiency
  • De kosten en baten van dergelijke teeltsystemen
  • De wijze waarop ruimtelijke gewasdiversiteit in functie van kosten en arbeid en effecten op weerbaarheid en biodiversiteit het beste toegepast kan worden (strookbreedte, welke gewascombinaties, mechanisatie etc.)
  • Handelingsperspectieven voor de teler om een hogere ruimtelijke gewasdiversiteit op het bedrijf toe te passen.

Deelnemende partijen in het project zijn ERF BV, Stichting Hemus, Bionext, een groep telers, een aantal provincies, Wageningen Research Open Teelten en Wageningen University leerstoelgroep Farming Systems Ecology.

Communicatie over de werkwijze, data en producten worden op een overzichtelijke manier via websites ter beschikking gesteld. Onder andere via communicatiekanalen van onze partners en de website Beter Bodem Beheer. De resultaten worden ook gedeeld door middel van informatieavonden, cursussen, landelijke of regionale bijeenkomsten of open dagen. Ook worden de acties en bijzonderheden gedeeld via social media, website en nieuwsbrieven en gebruiken we een drietal vakbladpublicaties.