Nieuws

PPS Beter bodembeheer: Bodem als basis voor duurzame voedselproductie

Gepubliceerd op
25 december 2017

Medio 2017 is het onderzoeksprogramma Beter Bodembeheer gestart. Hierin werken onderzoekers, bedrijfsleven én overheid samen om de kennis van de relaties tussen bodembeheer, bodemdiensten en de bodemparameters/indicatoren te verhogen. Op 6 december 2017 bespraken de partners van het consortium de eerste onderzoeksresultaten en nieuwe plannen voor 2018.

Doel PPS Beter Bodembeheer

De PPS Beter bodembeheer wil door een integrale aanpak van chemische, fysische en biologische bodemaspecten de kennis van bodem en bodemprocessen vergroten. Dit met als doel de productie en/of de productiestabiliteit op de korte én de lange termijn te verhogen, de ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en maatschappelijke bodemdiensten als biodiversiteit en waterbeheer te versterken.

Opzet PPS Beter Bodembeheer

De uitvoering van het onderzoeksprogramma is georganiseerd in werkpakketten waarin enerzijds gewerkt wordt aan verdieping van kennis en anderzijds gezorgd gewerkt wordt aan concrete maatregelen voor de boer. Langjarige systeemproeven waarin effecten van bodemmaatregelen op bodem, opbrengst  en andere aspecten wordt gevolgd, vormen een belangrijke basis in de PPS. De PPS Beter Bodembeheer is onderdeel van de Topsector Agri & Food en wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en de bedrijfslevenpartners van het programma.

Partnerdag 6 december

Op de partnerdag van 6 december ging het onder andere over:

  • onderzoek naar effecten van (mengsels) van groenbemesters en de opzet van langjarige experimenten voor gewasdiverse teeltsystemen
  • analyse van effecten van verschillende organische stofsoorten op risico’s voor uitspoeling en stikstofefficiëntie
  • toetsing van indicatoren om de kwaliteit van de organische stof in organische mest te karakteriseren
  • indicatoren voor evaluatie prestaties systemen met verbeterd bodemmanagement
  • opzet van proef om enerzijds bodemziektes te reduceren en anderzijds bodemweerbaarheid en bodembiologie te versterken
  • effecten en potentie van niet kerende en/of minder intensieve grondbewerking op zand- en kleigronden

Meer informatie

Meer informatie over de PPS Beter Bodembeheer kunt u vinden op www.beterbodembeheer.nl. Op deze site worden regelmatig nieuwe resultaten en producten uit het onderzoek gepubliceerd. De website wordt momenteel vernieuwd.

Partners

Partners in de PPS Beter Bodembeheer zijn: LTO Nederland, ZLTO, LTO Noord, LLTB, Agrifirm Plant, Avebe, Suiker Unie, CZAV, NAO, Branche Vereniging Organische Reststoffen, Vereniging Afvalbedrijven, Biohuis, Erf BV, Zuivel NL, Eurofins Agro, ForFarmers Nederland BV, Stichting Veldleeuwerik, Cumela Nederland, Melkveestudieclub Morgen, Stichting HAS Kennistransfer en bedrijfsopleidingen, Van Iperen BV, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Waterman Onions BV, Stichting Teeltonderzoek Groenten, Nutriënten Management Instituut NMI BV, Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut en Brancheorganisatie Akkerbouw.