Nieuws

Rapport bodemkwaliteitsmetingen in bedrijvennetwerk bodemmetingen

Gepubliceerd op
4 oktober 2021

Wat moet een ondernemer weten van zijn bodem om op de korte termijn en lange termijn de bodemvruchtbaarheid in stand te kunnen houden of te verbeteren? De BLN is een eerste aanzet geweest voor het ontwikkelen van een daarvoor geschikte systematiek. Om deze set te testen en meer inzicht te krijgen in de huidige en alternatieve bodemindicatoren, zijn diverse metingen uitgevoerd binnen het daarvoor opgerichte bedrijvennetwerk. Deze rapportage presenteert de resultaten van de diverse metingen aan de bodemkwaliteit.

Het beoogde doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in het meten en beoordelen van verschillende aspecten van de bodemkwaliteit. Binnen de PPS Beter Bodembeheer is een netwerk van 16 akkerbouwers opgericht, om metingen aan bodemkwaliteit te verrichten en diverse perspectieven te combineren. In het najaar van 2019 heeft een uitgebreide meetronde plaatsgevonden op 32 percelen van de 16 deelnemende akkerbouwerbedrijven. In totaal zijn er meer dan 30 metingen verricht aan de bodem organische stof, bodemchemie en bodemweerbaarheid. Deze omvatte zowel de klassieke als alternatieve metingen van de BLN-indicatoren, en een aantal aanvullende indicatoren. Bovendien zijn er gesprekken gevoerd met de ondernemers om ervaringen rond bodemkwaliteit uit te wisselen.

Resultaten en vervolg

Dit rapport presenteert de meetresultaten van de klassieke en alternatieve meetmethode, in relatie tot de beschikbare streef- en referentiewaarden. Deze resultaten vormen een eerste test in het ontwikkelen van een robuuste en integrale systematiek voor het beoordelen van de bodemkwaliteit. In een vervolg zal worden gekeken hoe deze indicatoren zich onderling verhouden. Ook zal er worden gekeken naar de relatie tussen de meetresultaten en fysieke omstandigheden (zoals het bodemtype, klimaat en grondwaterstand). Daarnaast zal er worden gekeken naar de relatie tussen het gevoerde management en de meetresultaten. Tezamen wordt deze kennis gebruikt om te komen tot een set aan indicatoren welke een goed beeld geven van de integrale bodemkwaliteit.