Nieuws

Rapportage verschenen over bodemindicatoren in lange termijn proef BASIS

Gepubliceerd op
13 februari 2020

In dit rapport wordt beschreven door middel van welke bodemindicatoren (gemeten chemische en biologische bodemparameters) het beste onderscheid te maken is tussen de verschillende grondbewerkingssystemen en teeltsystemen in de lange termijn proef BASIS in Lelystad.

Met variantieanalyse en multivariate statistische technieken zijn bodemparameters in het lange termijn experiment BASIS geanalyseerd. Potentieel mineraliseerbare stikstof (PMN) en de N-totaal blijken de beste bodemindicatoren te zijn om verschillen tussen systemen van hoofdgrondbewerking (ploegen versus niet-kerende bewerkingen) en verschillen tussen teeltsystemen (biologisch versus gangbaar) weer te geven. Daarnaast zijn HWC, biomassa schimmels, biomassa bacteriën en borium- en magnesiumgehalte goede bodemindicatoren om deze verschillen te duiden.

U kunt het volledige rapport ‘Bodemindicatoren in BASIS’ inzien via: https://edepot.wur.nl/511496