Nieuws

Symposium Integraal meten en beoordelen van bodemkwaliteit

Gepubliceerd op
1 november 2021

Op een symposium in Lelystad op 30 september hebben ca 70 onderzoekers kennis uitgewisseld rond het uniform en integraal meten en beoordelen van bodemkwaliteit van landbouwbodems. Er zijn diverse projecten en programma’s in uitvoering waarin de bodemkwaliteit integraal gemeten en beoordeeld wordt. Doel van de dag was dan ook om de kennis uit deze projecten uit te wisselen en te discussiëren over de uitdagingen op dit onderwerp.

Via deze link is het verslag van de dag te lezen en zijn ook de presentaties beschikbaar.

Diverse projecten

In 2019 is de BLN-indicatorset ontwikkeld om te komen tot meer uniformiteit in het integraal meten en beoordelen van bodemkwaliteit van landbouwbodems. Deze indicatorset is dit jaar aangepast in de PPS Beter Bodembeheer. Daarnaast zijn er diverse projecten en programma’s bezig met het integraal meten en beoordelen van bodemkwaliteit waaronder:

  • De PPS Beter Bodembeheer met bedrijvennetwerk bodemmetingen en systeemproeven rond integraal bodembeheer uitgevoerd door WUR met LBI en NMI
  • Het programma Slim Landgebruik met vaststellen van de bodemkwaliteit en koolstofvoorraad in Nederland en metingen aan bodemkwaliteit in Lange Termijn Experimenten en op praktijkbedrijven van de netwerken van Slim Landgebruik uitgevoerd door WUR met LBI en CLM.
  • Het Vital Soilsproject van NIOO en WUR waarin de bodemkwaliteit van ca 35 paren van gangbare en biologische percelen vergeleken wordt.
  • De Open Bodem Index, de ontwikkeling van een tool om bodemkwaliteit te beoordelen voor landbouwproductie, ontwikkeld door NMI met WUR en Farmhack.
  • Het Europese programma EJP SOIL waarin diverse deelprojecten ook gewerkt wordt aan ontwikkeling, uitwisseling en harmonisatie van het meten en beoordelen van bodemkwaliteit op Europees niveau waaraan WUR deelneemt.

Het symposium

Om de aanpak en resultaten van deze projecten uit te wisselen is het Symposium Meten en Beoordelen van Bodemkwaliteit van Nederlandse landbouwbodems georganiseerd op 30 september in Lelystad. In de bijeenkomst zijn als eerste de ontwikkeling rond de BLN gepresenteerd en alle ontwikkelingen op Europees niveau. Daarnaast hebben enkele stakeholders vanuit overheid en bedrijfsleven aangegeven wat het belang is van het integraal meten en beoordelen van bodemkwaliteit en zijn de diverse projecten gepitcht. Vervolgens zijn in negen workshops de verschillende uitdagingen in het meten en beoordelen van bodemkwaliteit met elkaar besproken. Ook was er tussendoor een intermezzo met een bezoek aan de Boerderij van de Toekomst. Aan het eind van de dag werd gediscussieerd over de staat van de Nederlandse landbouwbodem. Deze kreeg een cijfer 6.5. Voor de biologische en fysische bodemkwaliteit hebben verbetering nodig om ook andere functies dan landbouwproductie zoals koolstofvastlegging te kunnen vervullen. Ook is op die terreinen meer kennis nodig.

Conclusie

Conclusie van de dag is dat we al redelijk de bodemkwaliteit kunnen beoordelen maar dat verdere verbetering nodig is, vooral op het gebied van bodembiologie. Hieraan werken we al in diverse projecten maar meer inspanning is nodig.