Nieuws

Verslag workshop over resultaten van 8 jaar onderzoek naar de effecten van bodemmaatregelen

Gepubliceerd op
22 september 2020

In de PPS Beter Bodembeheer zijn resultaten van 8 jaar onderzoek naar effecten van bodemmaatregelen op een rij gezet. De eerste resultaten zijn onlangs besproken in een workshop met betrokken bedrijfsleven partners en onderzoekers. Dit om een eerste stap te zetten om onderzoeksresultaten te benutten voor boodschappen en adviezen, om zo beter bodembeheer toepasbaar te maken voor boer en beleid. Het overzicht van resultaten werd enthousiast ontvangen en leidde naast nieuwe kennisvragen tot ideeën voor boodschappen die geformuleerd kunnen worden.

De workshop is op 10 september 2020 gehouden in de context van het integrale afrondingsproject van de PPS Beter Bodembeheer. Het project tracht na acht jaar onderzoek in de PPS Beter Bodembeheer (en zijn voorganger) een synthese op te stellen door de effecten van bodemmaatregelen integraal te analyseren. Het is gericht op het samenbrengen en ordenen van de resultaten vanuit de systeemproeven, aangevuld met resultaten uit bijvoorbeeld het project Slim landgebruik en literatuur.

In eerste instantie werden er kwalitatieve scores aan bodemmaatregelen (zoals varianten in organische stofaanvoer, groenbemesterteelten, grondbewerkingen en bemesting) toegekend op bodemkwaliteitsindicatoren, toepasbaarheid en de vijf bodemfuncties uit het LANDMARK project. Deze bodemfuncties zijn; productiviteit, waterregulatie, habitat voor biodiversiteit, koolstofopslag en recycling van nutriënten. Na een prioritering in maatregelen via een digitale enquête onder partners, belanghebbenden en onderzoekers zijn de kwantitatieve effecten van gereduceerde grondbewerkings- en organische stof aanvoermaatregelen op bodemfuncties uitgewerkt. Tevens is er aandacht besteed aan de toepasbaarheidsaspecten van maatregelen, zoals kosten en financiële opbrengsten, benodigde machines en gevraagde kennis en kunde om de maatregel uit te voeren.

De workshop was ingericht om de resultaten te presenteren en te bespreken hoe deze uitkomsten gebruikt kunnen worden om boodschappen en adviezen te formuleren voor de boer en het beleid. Samen met hen werd geprobeerd om de resultaten concreter te vertalen naar adviezen en boodschappen. Dat werd digitaal in kleine groepjes bediscussieerd rond een maatregel en een grondsoort. Er kwamen veel bruikbare conclusies en suggesties naar boven, inclusief nieuwe (onderzoeks)vragen. Deze zullen worden gebruikt om de resultaten helder op te schrijven in een rapport, om boodschappen te formuleren en te bediscussiëren en er worden kennisvragen opgesteld. In het projectvoorstel van de nieuwe PPS Beter Bodembeheer wordt deze aanpak verder toegepast, worden nieuwe resultaten gebundeld en vertaald naar boodschappen en wordt er een brede economische studie naar de effecten van maatregelen gedaan.