Nieuws

Webtool KnowSoil geeft overzicht effecten van bodem beheersmaatregelen

Gepubliceerd op
4 december 2015

De webtool KnowSoil geeft een overzicht van de verwachte effecten die verschillende beheersmaatregelen op de bodem hebben. De tool is ontwikkeld in het kader van het Europese Catch-C project (FP7) en de PPS Duurzame Bodem en is beschikbaar in zeven talen.

Catch-C werkte aan het vaststellen van ‘Best Management Practices’ (BMPs) om bodemkwaliteit en gewasproductie te bevorderen en klimaatverandering tegen te gaan. Maatregelen als gewasrotatie, de teelt van vanggewassen en groenbemesters, inwerken van gewasresten, minimale en niet-kerende grondbewerking, en het gebruik van organische mestsoorten (drijfmest, stalmest, compost en digestaat) zijn opgenomen in de webtool. De uitkomsten zoals gepresenteerd in KnowSoil zijn gebaseerd op een brede dataset van resultaten uit honderden ‘lange termijnexperimenten’ verspreid over Europa, en op bijbehorende literatuur.

KnowSoil bestaat uit twee delen. Het eerste deel ‘Beoordeel een maatregel’ toont de effecten van een gekozen maatregel op geselecteerde indicatoren, zoals gewasopbrengst en chemische, fysische, of biologische aspecten van bodemkwaliteit, organische stof, en emissie van broeikasgassen. De invloed van lokale factoren - zoals klimaat, textuur, gewas, bemonsteringsdiepte, en de duur van de maatregel - wordt getoond voor zover die vastgesteld kon worden met beschikbare data.

Het tweede deel ‘Vind geschikte maatregel voor uw doel’ beoordeelt maatregelen op hun geschiktheid om een vooropgesteld doel te bereiken, zoals bijvoorbeeld de verbetering van biologische bodemkwaliteit of van gewasproductie. Elke maatregel heeft een ‘factsheet’ die de bevindingen uit het Catch-C project samenvat. De gegeven uitkomsten zijn gebaseerd op algemene patronen zoals gevonden in de brede dataset. Steeds kunnen echter lokale factoren - zoals gewas, bedrijfssysteem, grondsoort, bewerkingsdiepte, en gebruikte werktuigen - van grote invloed zijn op het werkelijk effect.

Meer informatie: website van KnowSoil.