Nieuws

Ziektewerende eigenschappen van organisch materiaal en bodemleven aantoonbaar

Gepubliceerd op
1 juni 2017

Nuttige aspecten van bodembiodiversiteit stonden centraal in een workshop tijdens de Themadag Beter bodembeheer – de diepte in! Belangrijke aspecten, zoals het stimuleren van bodemweerbaarheid tegen ziektes door toevoeging van organische materialen als compost, chitine, en verschillende keratineproducten kwamen aan bod.

Picture4.png

Onderzoek in biotoetsen, onder laboratoriumomstandigheden, laat duidelijke effecten op ziektewering zien, maar de potentie onder praktijkomstandigheden is vaak niet duidelijk. Ander onderzoek laat zien dat gereduceerde grondbewerking een sterke toename van bodemleven geeft in de bovenste 12 cm van de bouwvoor, maar dat dit weinig invloed heeft op ziektewering tegen de getoetste ziektes in de gebruikte kleigrond.

Oorwurmen en regenwormen beperken schade

Picture5.png

Het belang van oorwurmen en regenwormen om bovengrondse schade te beperken in de fruitteelt (respectievelijk perenbladvlo en schurft) werd besproken. Nieuwe ontwikkelingen werden getoond, zoals fosfaat-arme champost en fruitteelt in smalle stroken met ingebrachte grond. De aanwezigheid van mycorrhiza in deze fruitteeltsystemen was zeer wisselend, wat aangeeft dat de lokale situatie bepalend is voor de aanwezigheid van deze nuttige bodemschimmels. Daarnaast werden de eerste positieve onderzoeksresultaten getoond van het effect van fosfaatarme champost bij de teelt van aardappel en de vermeerdering van hyacint.

Diverse workshopdeelnemers hadden specifiek belangstelling voor de fruitteelt en stelden allerhande vragen over de mogelijkheden om bodemleven te stimuleren: Wat is de oorzaak van variatie in mycorrhiza? Kun je oorwurmen beschermen met bloempot + stro? Wat doet men met de fosfaat die uit de champost gehaald wordt?

De verschillende onderzoeken tonen aan dat het over het algemeen beter is om het bodemleven te stimuleren door het te voeden met organische stof  dan door de bodem te enten met microbieel leven. Producten als chitine, keratine (bijv. verenmeel) en fosfaatarme champost zijn nieuwe producten die om verschillende redenen een toegevoegde waarde hebben op dit vlak.