Weerbare productie- systemen

Dit deelproject is in 2020 overgegaan in een zelfstandig PPS project met als onderzoeknaam ‘Transitie naar een op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw door toepassing van gewasdiversiteit’.

Weerbare productiesystemen door integratie van bodembeheer en teeltsysteem. Met dit onderzoek wordt meer inzicht verkregen in de invloed van bodembeheersmaatregelen op de ontwikkeling van bovengrondse ziekten en plagen. Met als doel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan