Nieuws

Highlights uit de PPS Beter Bodembeheer 2021

Gepubliceerd op
2 december 2021

Begin 2021 is hard gewerkt aan het beschikbaar maken van resultaten uit de PPS Beter Bodembeheer die van 2017 t/m mei 2021 liep. Uit de vele rapportages, berichten en presentaties hebben we een top 9 van de belangrijkste resultaten samengesteld.

De highlights van 2021:

  1. Hoe kan je de effecten van bodemmaatregelen op de verschillende bodemfuncties afwegen? En tevens de toepasbaarheid van deze maatregelen beoordelen? Hiervoor is een integrale analyse van bodemmaatregelen uitgevoerd met de resultaten van de systeemproeven als input. In één document wordt een overzicht gegeven van 10 jaar resultaten van vier systeemproeven!
  2. De brochure Telen zonder ploegen, aardappel beschrijft de voordelen, uitdagingen en een leidraad hoe je kunt stoppen met ploegen of spitten. De kennis opgedaan in drie systeemproeven met verschillende grondsoorten (klei-, dal- en zandgrond) is aangevuld met ervaringen van telers.
  3. Kengetallen voor effectieve organische stof (EOS) van groenbemesters, gewasresten en mest worden vernieuwd. Voor groenbemesters zijn nieuwe kengetallen gepubliceerd in samenwerking met het programma Slim Landgebruik. Voor gewasresten en mest worden die in de loop van volgend jaar verwacht.
  4. De systematiek van het Bodemkwaliteitsplan (BKP) is getest en geëvalueerd samen met adviseurs en hogescholen met medefinanciering vanuit de projecten Plan van Aanpak Melodogyne en Plan van Aanpak AM. Met de agrarische hogescholen is een online lesmodule ontwikkeld rond het BKP.
  5. De kennis over effecten van bodemmaatregelen op 20 belangrijke bodemplagen in de akkerbouw is in het rapport bodemplaaginsecten samengevat; het is hiermee een vervolg op het in 2020 uitgebrachte rapport bodempathogenen.
  6. Verbetering van de bemestingsadviezen voor de Nederlandse akkerbouw en groententeelt hebben geleid tot updates in het Handboek Bodem en Bemesting van de CBAV rond o.a. fosfaat, sporenelementen en kritische gewasgehaltes.
  7. Effecten van ploegen en niet-kerende grondbewerking (NKG) op ondergrondverdichting zijn geanalyseerd in twee systeemproeven. Bodemfysische metingen gaven geen duidelijke aanwijzingen dat de ondergrondverdichting door NKG in vergelijking met ploegen was verminderd.
  8. De bodemindicatorset BLN, versie 1.0 (Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland) is geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een BLN, versie 1.1 en de schets van een ontwikkelpad naar een BLN, versie 2.0.
  9. Een webinar met de onderwerpen Effectieve Organische stof (EOS) en meten van bodemkwaliteit is online terug te kijken. Het webinar werd door de Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten (CBAV) georganiseerd op 18 februari 2021.

Het onderzoek van de PPS Beter Bodembeheer wordt in 2021 vervolgd in een nieuw programma waarin verder gewerkt wordt aan de integratie van resultaten en het opstellen van praktische boodschappen en adviezen. Zie voor de nieuwe resultaten deze website.