Nieuws

Plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen gebaat bij optimale nutriëntenvoorziening

Gepubliceerd op
22 oktober 2021

Een optimale bemesting voor de gewasgroei is tevens van belang voor de weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Nutriëntentekorten verlagen de weerbaarheid. Een supra-optimale bemesting heeft beperkte invloed op de plantweerbaarheid.

Nutriëntentekorten vermijden

Een optimale nutriëntenvoorziening voor de gewasgroei bevordert de weerbaarheid van akkerbouwgewassen tegen zieken en plagen. Bij tekorten aan nutriënten kunnen problemen ontstaan: slecht groeiende planten zijn vatbaarder voor zwakteparasieten. Het vermijden van nutriëntentekorten is dus een effectieve manier om het risico van ziekten en plagen te beperken. De effecten van een aangepaste bemesting op de weerbaarheid van planten tegen ziekten en plagen zijn bij een voldoende goede nutriëntenvoorziening gering. Daarom is een aangepaste bemesting weinig effectief bij zeer vatbare rassen en ook niet bij een hoge infectiedruk.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van een deskstudie die in opdracht van BO Akkerbouw is uitgevoerd door Aad Termorshuizen Consultancy, HLB en NMI. In de deskstudie is aandacht besteed aan effecten van bemesting op de weerbaarheid van planten voor wat betreft de macronutriënten stikstof (N), fosfor (P), kali (K), calcium (Ca), magnesium (Mg) en zwavel (S) en de micronutriënten ijzer (Fe), mangaan (Mn), zink (Zn), koper (Cu), molybdeen (Mo) en borium (B). Daarnaast is ook aandacht besteed aan chloor (Cl) en silicium (Si), die in internationale literatuur vaak worden beschouwd als ‘quasi-essentiële’ elementen, maar die volgens de Nederlandse Meststoffenwet geen nutriënt zijn.

Effecten aangepaste bemesting lastig te beoordelen

Weliswaar bestaan er in de literatuur veel meldingen van effecten van bemesting op ziekten en plagen, maar de interpreteerbaarheid hiervan is vaak lastig omdat onduidelijk is of in experimenten is uitgegaan van een nutriëntentekort of niet. Waar er effecten op bovengrondse ziekten en plagen zijn gemeld, is de toepasbaarheid niet eenvoudig omdat het optreden van zulke ziekten en plagen lastig te voorspellen is. De belangrijkste perspectieven om bemesting aan te passen met als doel een weerbaarder gewas te creëren staan voor de belangrijkste akkerbouwgewassen samengevat in tabel 1.

De uitvoerders van de deskstudie bevelen aan om met name de effecten van silicium op de weerbaarheid van planten te onderzoeken. Ook bevelen ze aan om uitgebreider te kijken of en in welke mate nutriëntentekorten in de praktijk optreden. Als deze optreden, dan zijn hier wat betreft de optimalisatie van weerbaarheid van gewassen quick wins te maken.

Tabel relatie bemesting vs ziekten en plagen.jpg