Nieuws

Highlights uit de PPS Beter Bodembeheer 2020

Gepubliceerd op
7 april 2021

2020 was een bizar jaar! Het begon in januari met een Kennisdag Beter Bodembeheer te Nijkerk (130 deelnemers) en het eindigde met een online Wereld Bodemdag vanuit deze PPS (530 keer bekeken) in december. Daartussen gingen alle veldproeven door, werden de labmetingen op 1,5 meter afstand uitgevoerd en werd er via het beeldscherm overlegd en vergaderd. De veldexcursies en open dagen gingen niet door of werden online uitgevoerd. Toch was het een productief jaar met veel resultaten en rapportages.

Onderstaand de highlights van 2020.

 1. Het nieuw uitgebrachte Beter Bodembeheer Magazine toont met foto’s, filmpjes en animaties verschillende onderzoeksresultaten van de PPS Beter Bodembeheer op een eenvoudige en duidelijke wijze.
 2. De kennis over de effecten van bodemmaatregelen op de belangrijkste bodempathogenen in akkerbouwrotaties (nematoden en schimmels) is op een rijtje gezet. Hierbij zijn zowel effectieve als niet effectieve maatregelen beschreven en is aangegeven waar de kennis nog ontbreekt.
 3. In samenwerking met Agrifirm is een start gemaakt met de eerste twee bodemkwaliteitsplannen bij telers met een Meloidogyne chitwoodi probleem. Het betreft een systematiek waarin op een integrale manier gewerkt wordt aan een betere bodemkwaliteit. Hierbij wordt samengewerkt met studenten van de Aeres hogeschool te Dronten.
 4. De effecten van bodemmaatregelen op bodemkwaliteit, bodemfuncties en toepasbaarheid in de systeemproeven zijn in kaart gebracht. Tevens is er een aanzet gemaakt om adviezen op te stellen vanuit deze resultaten; dit is in een interactief proces gedaan met betrokken onderzoekers, stuurgroepleden en PPS-partners en wordt dit jaar verder voortgezet.
 5. Partner in de PPS Beter Bodembeheer Van Iperen heeft in 2020 een Bodemlevengids uitgegeven. Dit is een praktische handleiding om meer inzicht te krijgen in welk bodemleven er in de bodem zit, wat het doet en het bevat handige tips over hoe we onze teeltsystemen kunnen aanpassen waardoor het bodemleven minder belast wordt.
 6. Groenbemesters staan sterk in de belangstelling en vanuit de PPS is er veel kennis gedeeld. Onder andere tijdens de groenbemesterdag ‘klein krijgen’, de online groenbemesterdag ‘doelgericht kiezen’, de groenbemesterdag Akkerwijzer en Melkvee en in een bericht over het ploegen na de winter op klei.
 7. In de 20 jaar durende veldproef Mest als Kans zijn de effecten van verschillende typen organische stof op de opbrengststabiliteit, mineralenbalansen en uitspoelingsverliezen geëvalueerd. De bemestingsstrategieën gericht op zowel het voeden van de bodem alsmede de plant gaven relatief de meeste opbrengst.
 8. De effecten van bodemmaatregelen op bodemkwaliteit, opbrengst en financiële meerwaarde in de systeemproef Bodemkwaliteit Veenkoloniën gedurende 2014-2017 zijn in een rapport beschreven. Met name de inzet van Tagetes blijkt een effectieve maatregel ter verbetering van de opbrengsten.
 9. In het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen zijn in 2019 alle indicatoren uit de BLN (bodem-indicatorenlijst met klassieke en alternatieve meetmethodes) gemeten. In 2020 zijn voor alle 16 bedrijven rapporten opgesteld en besproken met de ondernemers uit het netwerk. Bij deze bedrijven zijn ook uitgebreide extra metingen uitgevoerd aan organische stof, bodembiologie en ziektewering. Zie ook de pagina’s vijf en zes in het Beter Bodembeheer Magazine
 10. Op YouTube zijn acht video’s gepubliceerd over het wortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi. Het gebruik van YouTube als kennisoverdrachtsmiddel is een nieuwe manier welke samen met Brancheorganisatie Akkerbouw, Bureau Boerentaal en Wageningen University & Research Open Teelten wordt uitgeprobeerd.
 11. Nieuwe fosfaatadviezen voor de akkerbouw op basis van P-Al en P-CaCl2 zijn vastgesteld in de CBAV en opgenomen in het Handboek Bodem en Bemesting. De nieuwe adviezen zijn gepresenteerd in het webinar van de CBAV in november 2020.
 12. Tijdens de Aardappeldemodag was de boodschap van WUR onderzoekers dat het telen van aardappelen zonder ploegen goed mogelijk is en dat dit aantoonbaar positief is voor de biodiversiteit op kleigrond. Bij een gereduceerde grondbewerking zijn meer wormen, insecten en spinnen gemeten welke ook zorgen voor de betere structuur.

Het onderzoek van de PPS Beter Bodembeheer wordt in 2021 vervolgd in een nieuw programma waarin verder gewerkt wordt aan de integratie van resultaten en het opstellen van praktische boodschappen en adviezen.