Nieuws

Rapport ‘Effecten van toevoer van organische stof op bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid’ beschikbaar

Gepubliceerd op
26 februari 2021

Er is toenemende aandacht voor het gebruik van reststoffen in de landbouw. Deze reststoffen kunnen nuttige effecten hebben op de bodem, zoals verhoging van het organische-stofgehalte en de bodemvruchtbaarheid, en versterking van de ziektewering en het bodemleven. Daarnaast kunnen er ook bepaalde risico’s zijn, zoals een risico op nitraatuitspoeling en op verontreinigingen.

In veel studies wordt gefocust op effecten van reststoffen op de chemische (als meststof) of fysische (als bodemverbeteraar) eigenschappen van de bodem of op effecten op het bodemleven en ziektewerendheid. In weer andere studies staan bepaalde risico’s centraal. Tot op heden ontbreken studies waarin reststoffen integraal worden beoordeeld. Een integrale beoordeling staat centraal in deze studie. Aan de hand van een brede range van 15 organische stoffen hebben Aad Termorshuizen en Romke Postma een systematiek opgezet die ook toepasbaar is voor nieuwe reststoffen, die nu volop in ontwikkeling zijn. Het uitgebrachte rapport aan de hand van deze studie vindt u hier: https://edepot.wur.nl/542271.