Nieuws

Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV 2019

Gepubliceerd op
8 oktober 2019

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 28 november 2019 een Themamiddag Bemesting Akkerbouw in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk van 13:00-17:00. U kunt zich nu aanmelden op http://bemestingakkerbouw.oanevents.com.

Thema

De landbouw wordt geconfronteerd met diverse beleidsuitdagingen. Hierbij gaat het om kringlopen sluiten, duurzaam bodembeheer, verminderen broeikasgasemissies en koolstofopslag en grond- en oppervlakte waterkwaliteit. Wat deze beleidsuitdagingen betekenen voor de praktische uitvoering van bodembeheer en bemesting in de akkerbouw staat centraal op deze themamiddag.

Aanmelden

Aanmelden voor de themamiddag is verplicht en kan op: http://bemestingakkerbouw.oanevents.com. Hier vult u uw gegevens in en geeft u aan welke parallelsessies u wilt bezoeken. De toegang is gratis voor akkerbouwers, € 17,50 voor studenten en € 50,- voor anderen. U kunt betalen via bankoverschrijving of iDEAL en u ontvangt uw factuur per e-mail.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

TBA CBAV 2019_46239b2b_530x447.png

Achtergrond en doel

Het Ministerie van LNV werkt aan diverse beleidsuitdagingen die het bodembeheer en bemesting in de Nederlandse akkerbouw raken. Op deze themadag lichten we kort toe wat de overheid wil bereiken en waarom. Vervolgens ligt vooral de aandacht op wat dit betekent voor de akkerbouwpraktijk: wat zijn effectieve maatregelen om de beleidsdoelen te bereiken? Wat zijn uitvoerbare en betaalbare maatregelen? Met welke neveneffecten, zowel positief als negatief, moet rekening worden gehouden? In vier workshops worden vier belangrijke beleidsuitdagingen en de maatregelen verder toegelicht en besproken. Hiermee willen we u achtergrondinformatie en handvatten geven voor verbetering van bodembeheer en bemesting die zowel positief zijn voor opbrengst en rendement als voor het bereiken van de doelen in het overheidsbeleid.

Voorlopig programma

13:00 Inloop met koffie/thee

13:30 Opening en welkom dagvoorzitter

13:40 Wat betekent overheidsbeleid rond bodem en bemesting voor de akkerbouwer?

14:00 Workshopronde 1

15:00 Pauze

15:30 Workshopronde 2

16:30 Afsluiting met Borrel

Workshops

1. Kringlooplandbouw in de akkerbouw

Met de omschakeling naar kringlooplandbouw wil de overheid de land- en tuinbouw een nieuw perspectief bieden van kostprijsverlaging naar verlaging van het verbruik van (eindige) grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur. Wat betreft bodem en bemesting in de akkerbouw gaat het hier volgens LNV om goed bodembeheer, optimaal gebruik van nutriënten uit dierlijke mest en reststromen (zowel uit de landbouw als maatschappij) en de toepassing van precisielandbouw. Wat betekent dit voort de bodem- en bemestingspraktijk van akkerbouwers? En kan een intensievere samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij hieraan bijdragen? In deze workshop willen we graag met u hierover in discussie.

Workshopleider: Wim van Dijk, WUR

2. Meten van bodemkwaliteit en Nationaal Programma Landbouwbodems

Met het Nationaal Programma Landbouwbodems wil de overheid bereiken dat alle landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd worden. Daarvoor moet de bodemkwaliteit ook integraal gemeten worden. Hiervoor wil de overheid in 2020 al een nulmeting uitvoeren. Het goed kunnen meten van de integrale bodemkwaliteit is lastig, zo blijkt uit diverse projecten van de afgelopen jaren. WUR heeft dit jaar op verzoek van LNV een indicatorset “Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland” opgesteld die in de komende tijd verder getest en ontwikkeld wordt. Ervaringen en adviezen over het meten van de bodemkwaliteit en hoe daarmee tot een verbetering van de bodemkwaliteit te komen is, worden in de workshop gedeeld.

Workshopleider: Janjo de Haan, WUR

3. Klimaat en koolstofopslag

De overheid wil in 2030 0,5-1 M ton CO2 extra opslaan in landbouwbodems als een van de maatregelen om de emissie van CO2 ­te verminderen. In deze workshop wordt aan de hand van de resultaten van het klimaatprogramma Slim Landgebruik toegelicht of dit mogelijk is en hoe dat kan. Effectiviteit en toepasbaarheid van maatregelen worden gepresenteerd en bediscussieerd.

Workshopleider: Chris Koopmans, LBI

4. Waterkwaliteit en Actieprogramma Nitraat

In het 6e actieprogramma nitraat zijn een aantal nieuwe maatregelen opgenomen om uitspoeling van stikstof en fosfaat te beperken. Deze maatregelen gaan de komende jaren in. Daarnaast wordt gekeken naar hoe de regelgeving rond het actieprogramma te versimpelen is en wordt onderzoek gedaan naar maatregelen en kennisvragen rond het actieprogramma. Aandacht zal gegeven worden aan o.a. vanggewassen na mais en aardappel, fosfaatwaardering en gebruiksnormen in relatie tot opbrengstniveaus.

Workshopleider: Gerard Velthof, WUR