Nieuws

De PPS Beter bodembeheer en de Biobeurs 2019

Gepubliceerd op
13 januari 2019

Op de aankomende Biobeurs in Zwolle (23 en 24 januari 2019) zal in diverse workshops aandacht besteed worden aan onderzoek(sresultaten) binnen de PPS Beter bodembeheer. Hieronder een korte introductie van de workshops.

In een viertal workshops zal het onderzoek vanuit de PPS Beter bodembeheer centraal staan:

Diversiteit en mechanisatie: hoe technologie ecologie kan faciliteren

In deze workshop worden ervaringen vanuit de systeemproef ‘weerbare productiesystemen’ (vallende onder het thema ‘Onder- en bovengrondse interacties’) meegenomen. Hierin wordt geëxperimenteerd met gewasdiversiteit in tijd (vruchtwisseling) en ruimte (strokenteelt, mengteelten). Gewasdiversiteit levert waardevolle diensten als ziekte- en plaagonderdrukking en biodiversiteit. Deze diversiteit aanbrengen in je bedrijf en managen, is niet eenvoudig, maar technologie en mechanisatie kunnen hierbij helpen. De onderzoekers Marcel van der Voort en Dirk van Apeldoorn (WUR) geven praktische handvaten hoe technologie en mechanisatie de ecologie op je bedrijf kan faciliteren. Tijdstip workshop: woensdag 23 januari, 17.45 – 18.45 uur.

Een persistente grasklaver voor de beste bodemkwaliteit

Deze workshop combineert ervaringen vanuit de PPS Ruwvoer en bodem en de PPS Beter bodembeheer. Het behoud van grasklaver is de beste manier om organische stof op te bouwen en bodemleven te stimuleren. Maar hoe houd je als biologische veehouder de klaver in het grasland? Resultaten worden gepresenteerd vanuit het rassenonderzoek naar 18 rassen witte klaver, nutriëntenonderzoek in een gebreksziekteproef sinds 1954, onderzoek naar de aanwezigheid van rhizobiumbacteriën in verschillende gronden, onderzoek naar de penwortel van witte klaver (en wat dit betekent voor persistentie), en het effect van voorvrucht en N-bemesting op klaverontwikkeling. Sprekers zijn Jan Rinze van der Schoot (WUR), Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) en Pedro Janssen (Louis Bolk Instituut). Tijdstip workshop: woensdag 23 januari, 15.15 – 16.15 uur.

Groenbemesters als vervanging van het vals zaaibed

Deze workshop gaat in op het onderzoek binnen het thema ‘Bodem – plant interacties’. De teelt van groenbemesters kent vele doelen zoals organische stof aanvoer, stikstofverlies voorkomen en structuur verbeteren. Onkruidbeheersing kan ook één van de doelen zijn. Groenbemesters kunnen onkruid onderdrukken door de concurrentiekracht of door de productie van groeiremmende stoffen (allelopathie). Hoe kun je deze kwaliteiten van groenbemesters en groenbemestermengsels nu maximaal benutten? Teeltmaatregelen, soort(en)keuze en rassenkeuze zijn belangrijke factoren waar op gestuurd kan worden. Onderzoeker Wiepie Haagsma (WUR) zet de beschikbare kennis op een rij en deelt praktijkervaringen. Tijdstip workshop: donderdag 24 januari, 15.30 – 16.30 uur.

Biologische teelt op zandgrond: ervaringen uit het systeemonderzoek te Vredepeel

Op WUR-proeflocatie Vredepeel wordt sinds 1993 systeemonderzoek gedaan naar biologische akkerbouw en groenteteelt op zandgrond. Begin 2018 is een rapport gepubliceerd met de resultaten van de periode 2000-2016. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en bediscussieerd. In het bijzonder zal aandacht zijn voor de bemesting, organische stof, stikstofstromen en grondbewerking in het biologische systeem. Opvallende resultaten zijn de lage stikstofuitspoeling in het systeem en de stijgende bodemvruchtbaarheid. Deze workshop wordt gegeven door onderzoekers Janjo de Haan en Marie Wesselink (WUR). Tijdstip workshop: donderdag 24 januari, 14.15 – 15.15 uur.

We zien u graag op één van deze workshops!

Zie voor het volledige Biobeurs programma: www.bio-beurs.nl