Nieuws

Partnerdag PPS Beter Bodembeheer: integraal samenwerken

Gepubliceerd op
16 juli 2019

Op 1 juli organiseerde de PPS Beter Bodembeheer haar halfjaarlijkse partnerdag op WUR-proeflocatie Vredepeel. Op deze middag lag de focus op de integrale aanpak van de PPS en hoe deze te versterken. De integrale aanpak wordt in de PPS op 4 wijzen vormgegeven: 1) integratie van fysische, chemische en biologische bodemaspecten, 2) integrale afweging van effecten van bodembeheer op people, planet, profit, 3) integratie van kennisontwikkeling, van fundamenteel naar praktijkgericht onderzoek tot aan kennisvalorisatie en 4) participatie van en samenwerking tussen alle belanghebbenden. Lees hierover ook meer in ons online magazine Beter Bodembeheermagazine.

De middag werd geopend met een welkomstwoord van Michael van der Schoot, stuurgroep lid van LTO Nederland. Daarna vertelde Joeke Postma, één van de coördinatoren van de PPS, over de stand van zaken rond de PPS, de highlights en een introductie op de integrale aanpak van de PPS.

In drie korte pitches hebben 3 partners van de PPS: ZLTO, LTO Noord en Suikerunie gepresenteerd wat zij bijdragen aan de PSS en waar nog vragen liggen. Uit beide LTO presentaties kwam naar voren dat er in de sector een grote behoefte is aan nieuwe bodemkennis en aan onafhankelijke goed opgeleide bodemadviseurs. Het belang van de PPS wordt volgens Suikerunie breed gedragen door de sector, er is veel vraag naar antwoorden op grote openstaande vraagstukken zoals CO2 vastlegging, minder chemie door weerbare planten, klimaatadaptatie, schoon water en biodiversiteit.

Na de drie pitches werd er gediscussieerd over de vraag hoe integraal bodembeheer beter vorm gegeven kan worden. Samenwerking kwam als een rode draad naar voren. Samenwerking tussen boer/praktijk, adviseur en onderzoeker werd gezien als effectief en essentieel om integraal bodembeheer beter vorm te geven. Maar ook samenwerking tussen onderzoeksdisciplines en onderzoek koppelen aan beleidsdoelen werd belangrijk gevonden. Tot slot is belangrijk om vanuit de onderzoeksresultaten duidelijke adviezen voor praktijk en beleid op te stellen rond bodembeheer.

Daarna volgde een excursie langs de vier proeven. In de excursie werd uitgelegd wat de proef inhoud en hoe het bijdraagt aan één of meer vormen van integraliteit:

  1. Bodemgezondheidsproef met o.a. veel samenwerking met fundamenteel onderzoek vanuit Wageningen Universiteit en het NIOO;
  2. Bodemkwaliteit op Zand met o.a. een integrale afweging in effecten tussen productie, stikstofuitspoeling en effecten op bodemkwaliteit;
  3. Grondig Boeren met Mais, demonstratieproject samen met ondernemers en ketenpartijen dat gebruik maakt van resultaten van o.a. Bodemkwaliteit op zand;
  4. PPS Organische Reststromen waarin verschillende reststromen op bodemweerbaarheid getest worden en waarin samengewerkt wordt met de Bodemgezondheidsproef.

Meer achtergrond over de integrale aanpak staat ook beschrijven op de 2e pagina van het digitale Beter Bodembeheermagazine.