Nieuws

Tagetes in bouwplan kan rendement akkerbouw in Veenkoloniën vergroten

Gepubliceerd op
13 september 2016

De teelt van Tagetes kan het akkerbouwrendement in de Veenkoloniën vergroten op percelen met een hoge wortellesieaaltjebesmetting (Pratylenchus penetrans). De Tagetesteelt blijkt goed gecombineerd te kunnen worden met een vroege graanteelt zoals wintergerst. Onkruidbestrijding is een belangrijk punt bij de teelt van Tagetes. Dit kwam naar voren uit de discussies tijdens een veldexcursie met de begeleidingscommissie van het project Bodemkwaliteit Veenkoloniën op 30 augustus 2016.

In de systeemproef Bodemkwaliteit Veenkoloniën testen onderzoekers sinds 2013 of het vervangen van zomergerst door Tagetes de bodemkwaliteit en het rendement van de akkerbouw in de Veenkoloniën verbeterd. De resultaten tot nu toe laten een goede bestrijding van het wortellesieaaltje zien. De opbrengstverbeteringen in de aardappelteelten daarna dekken echter nog niet de kosten van de tagetesteelt en het opbrengstverlies van de zomergerst. Dit blijkt ook uit berekeningen met het model Nemadecide. De vraag is nog wel hoelang de werking van de Tagetes zichtbaar blijft. Hiervoor wordt het onderzoek gecontinueerd.

Preventieve onkruidbestrijding belangrijk

Een geslaagde Tagetesteelt is mogelijk wanneer voor 1 augustus gezaaid wordt en veel aandacht wordt besteed aan de onkruidbestrijding. Preventieve maatregelen zijn belangrijk, omdat slechts enkele gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten en gebruikt kunnen worden. Maatregelen als het creëren van een schoon zaaibed (denk aan ploegen), gebruik van ruim voldoende zaaizaad en wachten met zaaien op goede omstandigheden met voldoende vochtige grond. Kies bij voorkeur een dag waarbij het de vorige dag wat heeft geregend en ook de volgende dag gaat regenen. Een brochure met informatie over de teelt van Tagetes verschijnt later in 2016.

Balans tussen optimale bestrijding wortellesieaaltje en opbrengst

Vanuit financieel oogpunt is het wenselijk om de Tagetes te telen na een vroeg geoogste hoofdteelt zoals wintergerst met zaai voor 1 augustus. Dit is niet altijd mogelijk. Om beter zicht te krijgen op de werking van Tagetes bij latere zaai is in 2016 een extra proef aangelegd waarin Tagetes is gezaaid op drie tijdstippen: eind juli, half augustus en begin september. De effecten op de besmetting met het wortellesieaaltje en de opbrengsteffecten in de aardappelteelt volgend jaar worden bepaald.