Nieuws

Wetenschappelijk artikel verschenen over strokenteelt

Gepubliceerd op
9 december 2020

In het European Journal of Agronomy is onlangs een artikel opgenomen dat de theoretische basis legt onder strokenteelt, genaamd ‘Redefining the field to mobilize three-dimensional diversity and ecosystem services on the arable farm’. Het onderzoek dat in het artikel beschreven wordt, heeft deel uitgemaakt van de PPS Beter Bodembeheer.

De onderzoekers presenteren eerst een conceptueel raamwerk voor het classificeren van diversiteit in akkerbouwcontexten. Vervolgens passen de onderzoekers het raamwerk toe om twee lange termijn systeemexperimenten in Nederland te analyseren. Een van deze twee lange termijn experimenten betreft de strokenteeltproef op de Proeftuin voor Agroecologie & Technologie in Lelystad. Het andere lange termijnexperiment betreft een proef op Droevendaal in Wageningen.

Geconcludeerd wordt dat verschillende diversiteitsstrategieën verschillende effecten hebben. Het toepassen van strokenteelt bij aardappelen resulteerde over alle jaren in een significant lagere ziekte-incidentie van Phytophthora infestans dan de monocultuurreferentie. Ook op het aantal populaties natuurlijke vijanden in tarwe heeft strokenteelt een positief effect laten zien. De toevoeging van soortenvermenging (genetisch mixen) binnen stroken leidde niet tot een verdere verhoging van natuurlijke vijanden in vergelijking met één soort tarwestroken. Wel had het genetisch mixen een positief effect op Phytophthora infestans (lagere ziekte-incidentie). Deze resultaten impliceren dat compromissen tussen managementcomplexiteit en verbetering van ecosysteemdiensten haalbaar zijn door middel van strokenteelt, een teeltwijze die kan worden uitgevoerd met de huidige machines, die geen grondige herinrichting van het productiesysteem vereist.

Het artikel over het onderzoek vindt u via deze link.