Bemesting

Home » PPS Beter Bodembeheer » Bemesting

Dit onderzoek leidt tot het verbeteren van de bemestingsadviezen voor akkerbouw en groententeelt. Specifieke onderwerpen zijn het verbeteren van de stikstofefficiëntie, vernieuwen van de fosfaatbemestingsadviezen en het nut en effect van gebalanceerde beschikbaarheid van nutriënten.

Inleiding

Het thema bemesting is gericht op het ontwikkelen en ontsluiten van goede bemestingsadviezen voor de akkerbouw in Nederland. Het richt zich op enkele concrete vraagstukken in de bemesting vanuit de onderzoeksagenda van de Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten (CBAV) en de ontsluiting van de adviezen via het Handboek Bodem en Bemesting, webinars en andere communicatie.

Activiteiten

In dit thema werken we o.a. aan:

 • Uitvoeren van deskstudies gericht op actualisatie stikstofbemestingsrichtlijnen voor de gewassen wintergerst, cichorei, doperwt, stamslaboon, vlas, winterkoolzaad, vezelhennep en haver. De deskstudies leiden tot actualisatie van de stikstofbemestingsrichtlijnen van deze gewassen in het Handboek Bodem en Bemesting.
 • Doorontwikkeling adviezen sporenelementen: Aanvullend onderzoek naar aanpassen van aantal adviezen voor sporenelementen (Mn, B, Zn, Cu, Mb) op basis van literatuurstudie van 2019. Een aantal analysemethoden van de huidige adviezen wordt niet of nauwelijks meer gebruikt en nieuwe methoden dienen goed onderbouwd te zijn wat betreft relatie tussen bodem, gewas en mestgift. Hierbij moet rekening worden gehouden met de weersomstandigheden.
 • Literatuurstudie naar de effecten van bemesting op ziekten en plagen in akkerbouw incl. biostimulanten. Waar mogelijkheden worden richtlijnen voor de praktijk afgeleid. Bij voldoende perspectief, zal er een voorstel voor vervolgonderzoek worden gedaan.
 • Uitvoeren van de werkzaamheden voor het CBAV Secretariaat zoals het beheer en onderhoud website Handboek Bodem en Bemesting en communicatie rond CBAV en handboek zoals nieuwsberichten, artikelen en de themamiddag/webinars bodem en bemesting akkerbouw. Ook worden vergaderingen voorbereid en nieuwe en gewijzigde bemestingsadviezen vastgesteld.

De resultaten van het onderzoek vindt u terug in de nieuwsberichten en publicaties.

Projecten

 1. ‘Nutriëntenbalans akkerbouw' (2017-2019): Ontwikkeling van een instrument voor akkerbouwers om eenvoudig inzicht te krijgen wat de gevolgen zijn van de bemesting op opbrengst, uitspoeling en EOS-aanvoer.
 2. ‘Stikstofbemestingsrichtlijnen actualisatie en systematiek’ (2017-2020): Enerzijds gaat het om nagaan van onderbouwing van bestaande adviezen en of deze nog actueel zijn met deskstudies en anderzijds gaat het om de ontwikkeling van een nieuwe systematiek beter aansluitend bij precisielandbouwtechnieken
 3. ‘Fosfaatbemestingsadviezen, invloed van bodem en gewas’ (2017-2018): Verkrijgen van beter begrip rond goede fosfaatbeschikbaarheid bij lage toestanden op biologische bedrijven en de rol van organisch gebonden fosfaat en bodemstructuur hierin.
 4. ‘Interacties tussen nutriënten en effecten op de opbrengst en bodem’ (2019, 2020): Het project omvat een literatuurstudie en data-analyse naar de interacties tussen de nutriënten K, Mg, Cal en Cl en de effecten op gewasopbrengst en -kwaliteit.
 5. ‘(Blad)bemesting met sporenelementen’ (2019, 2020): Literatuurstudie om adviezen rond (blad)bemesting met sporenelementen te verbeteren.
 6. ‘Kritische nutriëntengehaltes’ (2020): Project is gericht op het in beeld brengen van kritische nutriëntengehaltes in gewassen om vervolgens te kijken of op basis hiervan bemestingsadviezen afgeleid kunnen worden.
 7. ‘Fosfaatliteratuurstudie’ (2020): Project is gericht op het in kaart brengen van de wijzigingen in fosfaatbalansen. Dit gebeurt met actuele opbrengsten en gewasgehaltes. Vervolgens wordt gekeken wat de wijzigingen in balansen voor effect hebben op de fosfaattoestand van de bodem en verwachtte effecten op fosfaatbeschikbaarheid en opbrengsten van aardappel naar de toekomst toe.
 8. ‘Stikstof Telen’ (2019-2020): optimalisatie van de stikstofhuishouding bij 100% eigen stikstofvoorziening uit vlinderbloemigen.

De resultaten van het onderzoek vindt u terug in de nieuwsberichten en publicaties.

Publicaties

Kijk voor een volledig overzicht van publicaties op Publicaties - Bemesting.

Contact

Janjo de Haan