Mestkwaliteit

Home » PPS Beter Bodembeheer » Mestkwaliteit

Met dit onderzoek wordt beoogt bij te dragen aan efficiëntere praktijkbemesting door akkerbouwers en veehouders door het beter karakteriseren van de samenstelling van dierlijke mest. Zodat een gezonde en productieve bodem gecreëerd of behouden kan worden.

Inleiding

Mest is een belangrijk onderdeel in de samenwerking tussen akkerbouw en (melk)veehouderij. Het is een belangrijke factor in de teelt en het bodembeheer op akkerbouw- en veehouderijbedrijven. O.a. door mestbewerking komen er steeds meer mestsoorten en –producten voorhanden, soms met grote verschillen in samenstelling. Voor gebruikers van mest is het van belang om uit dit grote aanbod de juiste keuzes te maken gericht op een gezonde en productieve bodem. Dit werkpakket wil de gebruiker helpen om de organische meststoffen te kiezen die passen bij zijn specifieke situatie (grondsoort, bouwplan, gewas, bodemconditie) en verschillende toepassingsdoelen (bemesting, bodemstructuur en vochthuishouding, bodemgezondheid en/of koolstofvastlegging).

Daar waar tot nu toe de focus bij gebruik van mest vooral lag op de bemestende waarde is er vanuit de praktijk meer behoefte aan betere kengetallen voor de karakterisering van de organische stof m.b.t. de bijdrage aan de organische stofvoorziening van de bodem en de kwaliteit van het bodemleven. Daarom hebben de melkveehouders in Studieklub Morgen (één van de partners in het project) samen met enkele akkerbouwers aangegeven dat er behoefte is aan een mestwaarderingssysteem dat inzicht geeft in de geschiktheid van een mestsoort als bodemverbeteraar en als meststof.

Werkwijze

In dit thema wordt gewerkt aan:

  • Het inventariseren van gebruiksdoelen en gebruikscriteria/randvoorwaarden bij het gebruik van organische mest.
  • Het vaststellen van de afbraaksnelheid van verschillende mestsoorten en de mogelijkheden om dit met een snelle analysemethode vast te stellen.
  • Opstellen van een functioneel ontwerp voor een tool om mestkwaliteit te kwantificeren.
  • Scenariostudie naar het nut van mestbewerking op melkveebedrijven.

Het zwaartepunt van het thema ligt bij een betere karakterisering van de kwaliteit van de organische stof in mest. Op dit moment wordt in de advisering gewerkt met vuistgetallen voor de afbreekbaarheid van de organische stof (effectieve organische stof) per mestsoort. Maar deze kan ook binnen een mestsoort sterk uiteenlopen. De meest nauwkeurige methode om de afbreekbaarheid van de organische stof vast te stellen is met incubatieproeven in grond. Deze methode is echter te bewerkelijk voor grootschalige toepassing. Daarom proberen we uitkomsten van de incubatieproeven te koppelen aan resultaten van snelle analysemethodes (o.a. pyrolyse, NIRS). Dit gebeurt in samenwerking met projectpartner Eurofins. Naast de koolstofafbraak wordt ook gekeken naar de stikstofmineralisatie.

Mestkwaliteit speelt ook een belangrijke rol in het KB21 onderzoeksproject over de interactie tussen akkerbouw en veehouderij. Er vindt dan ook nauwe afstemming plaats met dit KB-project.

Publicaties

Kijk voor een volledig overzicht van publicaties op Publicaties - Mestkwaliteit.

Contact

Paul Galama