Meten en advies

Home » PPS Beter Bodembeheer » Meten en advies

Binnen dit onderzoek wordt een systematiek voor het meten van bodemkwaliteit en het opstellen van bodemkwaliteitsplannen ontworpen en getest samen met boeren en andere stakeholders om zo boeren helderheid te geven over hun bodemkwaliteit en opties te geven voor verbetering van bodemmanagement.

Inleiding

Binnen dit onderzoek wordt een systematiek voor het meten van bodemkwaliteit en het opstellen van bodemkwaliteitsplannen ontworpen en getest samen met boeren en andere stakeholders om zo boeren helderheid te geven over hun bodemkwaliteit en opties te geven voor verbetering van bodemmanagement. Hierbij gaat het ook om het testen en ontwikkelen van nieuwe indicatoren en het afleiden van relaties tussen bodemmanagement, bodemindicatoren en ecosysteemdiensten uit de resultaten van de lange termijn systeemproeven.

Werkwijze

In dit onderzoek werken we aan:

  • Het oprichten en beheren van een bedrijvennetwerk bodemmetingen waarin diverse bodemmetingen van de PPS Beter Bodembeheer geconcentreerd zijn.
  • Het ontwerpen, testen en vaststellen van een systematiek voor het meten van bodemkwaliteit waarmee een ondernemer integraal op bodemkwaliteit en bodemdiensten kan sturen voor zijn specifieke situatie.
  • Het in beeld brengen van de meetmethoden, betrouwbaarheid, meetfrequentie, onderlinge afhankelijkheid, kosten en grondsoort en/of bouwplan specifieke streef- of referentiewaarden van de geselecteerde indicatoren.
  • De relatie vaststellen tussen management (zoals bemesting, grondbewerking, vruchtwisseling), de geselecteerde indicatoren en bodemdiensten (zoals productievermogen, klimaatmitigatie en -adaptatie en biodiversiteit).
  • De vertaling van de hiervoor verkregen kennis naar perceelsspecifieke bodemkwaliteitsplannen en advisering.

Projecten

  1. ‘Bedrijvennetwerk Bodemmetingen’: netwerk van 16 akkerbouwbedrijven over heel Nederland waar bodemmetingen vanuit de PPS Beter Bodemheer geconcentreerd worden.
  2. ‘Minimale dataset’: Doorontwikkelen en testen van de indicatorset BLN (Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland), tevens ontwikkeling en testen (nieuwe) fysische bodemindicatoren.
  3. ‘Meten van bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten in systeemprojecten’: Aanvullende metingen, bewerking en analyses in de systeemprojecten om tot inzicht te komen rond effecten van management op bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten onder verschillende omstandigheden.
  4. ‘Bodemkwaliteitsplan’: Ontwikkeling en testen van een systematiek voor bodemkwaliteitsplannen

De resultaten van het onderzoek vindt u terug in de nieuwsberichten en publicaties.

Publicaties

Kijk voor een volledig overzicht van publicaties op Publicaties - Meten en advies.

Contact

Janjo de Haan