Organische stof

Home » PPS Beter Bodembeheer » Organische stof

De uitkomsten uit dit onderzoek dragen bij aan de ontwikkeling van praktische maatregelen voor beter organisch stofbeheer in de bodem. Zowel de organische stof in de bodem als de organische stof die wordt aangevoerd met mest, gewasresten en groenbemesters worden onderzocht en gekarakteriseerd.

Inleiding

Organische stof speelt een centrale rol in het functioneren van de bodem. Zowel in relatie tot voedselproductie, als tot andere bodemdiensten zoals koolstofopslag, waterbeheer, biodiversiteit en (minimale) emissies. Om in te spelen op deze relaties zijn drie aspecten van organische stof belangrijk; de hoeveelheid, de kwaliteit (fracties en C/N-ratio) en de afbreeksnelheid van wat er in de bodem aanwezig is & van datgene wat naar de bodem wordt aangevoerd. Bij dat laatste kun je denken aan meststoffen, gewasresten en groenbemesters. Behalve op organische stof, richt het onderzoek binnen dit thema zich ook op de interactie met stikstof en de eventuele gevolgen voor de fosfaatbalans.

Voor het onderzoek wordt nauw samengewerkt met het Bedrijven Netwerk Akkerbouw (BNW) en met de systeemproeven Bodemkwaliteit op zand, BASIS, Bodemkwaliteit Veenkoloniën, Planty Organic (SPNA) en het Clever Cover Crop Experiment. De dataverzameling omvat een brede selectie aan maatregelen voor de bodembewerking, meststoffen en de vruchtwisseling. Het beoordelen van de korte en lange termijn effecten van deze maatregelen gebeurt met behulp van modellen (o.a. ROTHC en NDICEA).

Er wordt ook een link gelegd met EJP Soil projecten (Europese samenwerking op het gebied van bodemkwaliteit) zoals AgroEcoSegC en Energylink. In deze projecten staat de relatie tussen bodembiologie en koolstofvastlegging centraal. Relevante kennis, zoals data, modellen en inzichten uit de projecten van de PPS Beter Bodembeheer worden ingebracht in deze Europese samenwerking en vice versa. Uiteindelijk worden de nieuwe kennis, rekenregels en kengetallen overgedragen naar de praktijk, in presentaties, artikelen en/of het Handboek Bodem en Bemesting.

Werkwijze

In dit thema werken we aan:

  • Inzicht in de onderlinge samenhang van de organische stof-, stikstof-, en fosfaat balansen bij toepassing van bodem- en teeltmaatregelen.
  • Inzicht in de interactie tussen koolstof en stikstof bij de aanvoer van diverse soorten en hoeveelheden organische stof en mogelijke gevolgen voor stikstofuitspoeling en efficiëntie.
  • Praktijkvertaling van de onderzoeksresultaten, o.a. in rekenregels en kengetallen voor het opstellen van balansen, de meststoffenkeuze en de afbraak van bodem organische stof.

Publicaties

Kijk voor een volledig overzicht van publicaties, artikelen en video's op Publicaties - Organische stof.

Contact

Marjoleine Hanegraaf